Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί|

                                                                                                  ΑΔΑ : 64Ι3ΩΚΥ-ΡΚ9
 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ      
                
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                       Νέα Ιωνία, 5- 6-2015
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                                   Αριθμ. Πρωτ.: 15877          
ΔΗΜΟΣ  ΝΕΑΣ  ΙΩΝΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ της ΕΠΑΝΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ’ αρίθμ. 15875/2015

«Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών για την κάλυψη κατεπειγουσών εποχικών αναγκών του Τμήματος Άσκησης Κοινωνικών Πολιτικών για την Τρίτη Ηλικία της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας για την υλοποίηση του προγράμματος θαλάσσια μπάνια των ΚΑΠΗ του Δήμου Νέας Ιωνίας»

Ο Δήμος Νέας Ιωνίας Αττικής επανανακοινώνει λόγω μη επαρκούς αριθμού αιτήσεων την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά ενός (1) ατόμου χρονικής διάρκειας έως δύο (2) μήνες για την υλοποίηση του προγράμματος «θαλάσσια μπάνια» των ΚΑΠΗ του Δήμου Νέας Ιωνίας.
Η προς πλήρωση θέση είναι η εξής:

ΠΙΝΑΚΑΣ: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός θέσης
Υπηρεσία
Έδρα υπηρεσίας
Ειδικότητα
Διάρκεια
σύμβασης
Αριθμός
ατόμων
101
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
   ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ
ΠΕ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗΣ
Έως 2 μήνες           ( (λήξη του προγράμματος                  21-7-2015)
       1

Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 45 ετών.
Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν.
Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική συμπαράσταση), με εξαίρεση της παρ. 6 του άρθρου 4 του Ν. 2207/1994.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση : Δήμος Νέας Ιωνίας, Αγίου Γεωργίου 40, Τ.Κ. 142 34 Νέα Ιωνία, απευθύνοντάς την προς το Τμήμα Προσωπικού της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών.

Ολόκληρη η ανακοίνωση θα υπάρχει τοιχοκολλημένη στο Δημοτικό Κτίριο.

Οι υποψήφιοι  μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων καθώς και τις Υπεύθυνες Δηλώσεις, στο Δημαρχείο ή στο site του Δήμου www.neaionia.gr -Προκηρύξεις.

Για την ίδια ανακοίνωση επιτρέπεται η υποβολή μίας μόνο αίτησης.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι τεσσάρων (4) ημερών και αρχίζει στις 8/6/2015 και λήγει στις 11/6/2015.       
 

                                                         Νέα Ιωνία, 5/6/2015

                                                      Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
                                                      ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ

                                                        ΗΡΑΚΛΗΣ ΓΚΟΤΣΗΣ
 

Δείτε ολόκληρη την ανακοίνωση εδώ.
Κατεβάστε το έντυπο της αίτησης εδώ.

Μοιραστείτε
Close Search Window