Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί|

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                             Νέα  Ιωνία    13 / 5/ 2015                                     
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ                                   Αριθμ. Πρωτ :  12549
Δ/ΝΣΗ : ΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΙΣ ΥΛΙΚΩΝ
Ταχ. Δ/νση : Αγίου Γεωργίου 40             
Ταχ. Κώδ. : 142 34 Νέα Ιωνία                                              
Τηλέφ. : 2132000459-451- ΦΑΞ : 210-2776131   

                           ΠΡΟΣ : Τις  Εφημερίδες : Αυγή Τηλ. 210-5231820
                                                                   Ναυτεμπορική Τηλ. 210-5198000
                                                                   Αμαρυσία Τηλ 210-8066507
                                                                   Ζω Τηλ. 210-2770098
                                                                   Εφημερίδα της Κυβέρνησης
                                                                   ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ :  ¨ΔΙΑΥΓΕΙΑ¨   & 
                                                                   WWW.NEAIONIA.GR
                                                         
                        ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

     Ο Δήμαρχος Νέας Ιωνίας διακηρύσσει ότι θα διεξαχθεί Δημόσιος Ανοιχτός Διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια Τροφίμων για την Δημοτική Κατασκήνωση για το Έτος 2015, συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού 59.549.24  Ευρώ με το ΦΠΑ , σύμφωνα με την  3/2015 μελέτη της Δ/νσης Κοινωνικής Μέριμνας & την 110/2015 Πράξη Οικονομικής  Επιτροπής.
       Τα κριτήρια κατακύρωσης είναι τα εξής:
α)   Χαμηλότερη τιμή  επί των τιμών αναλυτικού τιμολογίου της  3/2015 μελέτης Κοινωνικής Υπηρεσίας 
β) Μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες στην νόμιμα διαμορφούμενη μέση τιμή λιανικής πώλησης του είδους την ημέρα παράδοσης του, με βάση τις μέσες τιμές αυτών των ειδών που ανακοινώνονται από την Περιφέρεια Αττικής – Δ/νση Ανάπτυξης – Τμήμα Εμπορίου .

Οι προσφορές θα γίνονται δεκτές την 5 / 6/ 2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 -10:30, στο Δημοτικό Κατάστημα, Αγίου Γεωργίου 40, 1ος  όροφος, Γραφείο Προμηθειών, όπου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες για περισσότερες πληροφορίες.

Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτά φυσικά ή νομικά πρόσωπα, συνεταιρισμοί και ενώσεις προμηθευτών.
Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε ποσοστό 2% επί του Προϋπολογισμού της Υπηρεσίας συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. για το τμήμα της προμήθειας τροφίμων που ενδιαφέρεται να  λάβει μέρος ο υποψήφιος προμηθευτής, σε επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων.
 

Ο   ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
 

                                                   ΗΡΑΚΛΗΣ ΓΚΟΤΣΗΣ
 

Για τη διακήρυξη πατήστε εδώ 

Μοιραστείτε
Close Search Window