Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί|

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                        Νέα Ιωνία 30.8.2022
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ                                              Αρ. πρωτ. 17876
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ

 

Έχοντας υπ’ όψη:

α) το Π. Δ. 270/81 (ΦΕΚ 77/Α΄/30-3-81)
β) τα άρθρα 186 και 191 του Ν. 3463/06
γ) την παρ. 12 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008
δ) το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010 & 112/8-4-2013
ε) τις με αρ. 385/5-12-2011, 112/8-4-2013 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Νέας Ιωνίας.
ζ) την με αρ. 36/16-3-2022 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Νέας Ιωνίας για τη συγκρότηση επιτροπής διενεργείας δημοπρασιών μίσθωσης εκμίσθωσης, εκποίησης και αγοράς ακινήτων του άρθρου 186, παρ. 5 και 192, 194 και 201 του Ν. 3463/2006 για το έτος 2022.
η) την με αρ. 24/7-2-2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και όπως αυτή επαναβεβαιώθηκε με την υπ΄αριθμ. 53/23-3-2022 Πράξη του Δημοτικού Συμβουλίου που καλεί τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη δημοσίευση της περίληψης της διακήρυξης.
θ) την 178/ 10-5-2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία καθορίστηκαν οι όροι της δημοπρασίας.

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι

δημοπρασία μειοδοτική, φανερή και προφορική για την αγορά ακινήτου από το Δήμο Νέας Ιωνίας, στο οποίο θα στεγαστούν οι Υπηρεσίας Καθαριότητας και καλεί τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη δημοσίευση της περίληψης της διακήρυξης. Στις προσφορές ενδιαφέροντος θα αναγράφονται επακριβώς τα στοιχεία του ακινήτου χωρίς την αξία του.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

Επί ποινή αποκλεισμού της προσφοράς, το ακίνητο πρέπει να πληροί τους ακόλουθους Α1 έως Α10 όρους:

1. Το ακίνητο θα είναι είτε εντός των ορίων είτε εκτός των ορίων του Δήμου Νέας Ιωνίας. Για προσφερόμενα ακίνητα εκτός των ορίων, η απόσταση τους από τη συμβολή των οδών Αγίου Γεωργίου και Αντλιοστασίου (Δημαρχείο Νέας Ιωνίας) θα είναι 8χλμ. σε ευθεία γραμμή.
2. Το ακίνητο θα είναι εντός ΒΙΠΑ – ΒΙΟΠΑ – ΒΙΟΠΑ προς εξυγίανση.
3. Το ακίνητο θα είναι άρτιο και οικοδομήσιμο.
4. Το ελάχιστο εμβαδόν του οικοπέδου θα είναι 4000 μ2.
5. Το ελάχιστο πρόσωπο θα είναι τουλάχιστον 30μ. και κατά προτίμηση χωρίς έντονες κλίσεις.
6. Το οικόπεδο να έχει απορρυπανθεί στην περίπτωση που έχει ρυπανθεί από προηγούμενη χρήση είτε άλλη αιτία.
7. Το ακίνητο θα πρέπει να είναι ελεύθερο νομικών βαρών ή διεκδικήσεων (υποθήκες, προσημειώσεις, κατασχέσεις κλπ.) και γενικά οποιασδήποτε άλλης πράξης επηρεάζει τη νομική κατάσταση του ακινήτου.
8. Το ακίνητο να δύναται να συνδεθεί με τα δίκτυα κοινής ωφέλειας. (ύδρευσης – αποχέτευσης – ηλεκτρικής ενέργειας – τηλεπικοινωνιών).
9. Να ανήκει στην αποκλειστική κυριότητα νομή και κατοχή αυτού που το προσφέρει, ή σε περίπτωση που ανήκει εξ αδιαιρέτου σε περισσοτέρους κατά συγκυριότητα, συννομή και συγκατοχή, η προσφορά να γίνεται από όλους τους συνιδιοκτήτες, έκαστος των οποίων οφείλει να προσκομίζει για τον εαυτό του τίτλους ιδιοκτησίας και πιστοποιητικά ιδιοκτησίας, ώστε η σειρά των τίτλων να καλύπτει τα τελευταία τριάντα πέντε (35) χρόνια.
10. Γίνονται δεκτά και περισσότερα του ενός ακίνητα, καθώς και ακίνητα δύο ή και περισσοτέρων ιδιοκτητών, που πληρούν όλες τις προδιαγραφές της διακήρυξης, με την προϋπόθεση αυτά να δημιουργούν ενιαία εδαφική έκταση. Στην περίπτωση αυτή οι προσφορές πρέπει να συνοδεύονται από ενιαίο τοπογραφικό διάγραμμα που έχει υποβληθεί στην κτηματολογική βάση (ή ενιαίο απόσπασμα κτηματολογίου) και από κοινή αίτηση-δήλωση προσφοράς ή τα επιμέρους τοπογραφικά των ακινήτων να αποτυπώνουν με σαφήνεια τους ιδιοκτήτες των όμορων ακινήτων.
Εγγύηση συμμετοχής
Η εγγύηση για συμμετοχή στη δημοπρασία ορίζεται στο ποσό των χιλίων (1000,00) ευρώ.

Οι ενδιαφερόμενοι θα καταθέσουν την προσφορά τους, τα δικαιολογητικά που αναλυτικά αναφέρονται στη διακήρυξη χωρίς την οικονομική προσφορά στο πρωτόκολλο του Δήμου Νέας Ιωνίας στο Δημαρχείο Νέας Ιωνίας μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την τελευταία δημοσίευση της περίληψης της διακήρυξης στον Τύπο με καταληκτική ημερομηνία στις 27-9-2022.
Ταχ. Διεύθυνση Αγ. Γεωργίου 40 & Αντλιοστασίου ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ 14233

Πληροφόρηση ενδιαφερομένων:

Πληροφορίες για τη δημοπρασία παρέχονται από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Νέας Ιωνίας τμήμα Πολεοδομικής Μέρμνας και Δημοτικών Ακινήτων, όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 10:00π.μ. έως 14:00μ.μ.
Διεύθυνση Αγ. Γεωργίου 40 και Αντλιοστασίου Δημαρχείο Ν. Ιωνίας fax:2102797192
Αρμόδιοι Υπάλληλοι 1. Κατερίνα Αλεξανδροπούλου, τηλέφωνο 2132000484
2. Δήμητρα Καμάρα τηλέφωνο 2132000475
Αντίγραφο της διακήρυξης χορηγείται ή αποστέλλεται στους ενδιαφερόμενους ύστερα από αίτηση μέχρι 5 ημέρες προ της καταληκτικής ημερομηνίας κατάθεσης των δικαιολογητικών της Α΄ φάσης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΙΔΗΣ

Μοιραστείτε
Close Search Window