Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί|

     
       ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
            ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΚΕΝΤΡΟ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
    ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ
                   ( ΚΕ.ΒΡΕ.Φ.Ο.)
      ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ

ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ ΓΑΛΗΝΟΥ 2 ΚΑΙ ΑΓ. ΟΛΓΑΣ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ:2102724761
ΦΑΞ           2102790059
ΠΛΗΡΟΦΟΡ: Β.ΖΗΣΗ – Χ.ΧΑΤΖΗΔΑΝΙΗΛ                                       Ν. ΙΩΝΙΑ    25-2-2014   
                     
                                                                                                           ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ. 351
                                                 
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Για την σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου για την ειδικότητα ΠΕ Ψυχολόγων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 6 του ν.2527/1997, όπως αυτό συμπληρώθηκε από το άρθρο 10 του ν. 3812/2009 και ισχύει.

  Ο πρόεδρος του Δ.Σ. του ΚΕ.ΒΡΕ.Φ.Ο. Δήμου Νέας Ιωνίας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

Την σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου συνολικής διάρκειας από την υπογραφή της σύμβασης έως 31-7-2014, της ειδικότητας ΠΕ Ψυχολόγων με τα αντίστοιχα προσόντα κατά την αντίστοιχη περίοδο:

Ένας  (1) Ψυχολόγος ΠΕ16

ΕΙΔΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
1. Πτυχίο ή δίπλωμα Ψυχολογίας ή Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας με ειδίκευση στην Ψυχολογία ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου  (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ  της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.
2. Άδεια άσκησης επαγγέλματος Ψυχολόγου ή βεβαίωση εκδιδόμενη από αρμόδια διοικητική αρχή ότι πληροί όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος ψυχολόγου.

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ
1. Οι υποψήφιοι να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών.
2. Να έχουν υγεία και φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης.
3. Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα ( καταδίκη, υποδικία, δικαστική συμπαράσταση)

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία της Διοίκησης του ΚΕ.ΒΡΕ.Φ.Ο., Αγ. Όλγας & Γαληνού 2  1ος όροφος, εντός δέκα (10) ημερών από την επόμενη της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας στις εφημερίδες ή της ανάρτησης ολόκληρης της ανακοίνωσης στην έδρα του ΝΠΔΔ και στο Δημοτικό κατάστημα εφ’ όσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες.
Ώρες κατάθεσης 10 π.μ. Έως 13μ.μ.
 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΦΙΛΙΠΠΑ ΑΘΥΜΑΡΙΤΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
 ΑΠΟ ΤΕΤΑΡΤΗ 5 ΜΑΡΤΙΟΥ 2014 ΕΩΣ
ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14 ΜΑΡΤΙΟΥ 2014
ΩΡΕΣ 10.οο π.μ. ΕΩΣ 13.οο μ.μ.

 

Μοιραστείτε
Close Search Window