ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο Δήμος Νέας Ιωνίας Αττικής προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό δια προσφοράς επί μέρους ποσοστών εκπτώσεως κατ’ άρθρο 95, παρ. 2α, Ν. 4412/2016, για την ανάληψη του έργου «Συντήρηση και επέκταση δημοτικών ηλεκτρικών δικτύων και εγκαταστάσεων έτους 2023». Η προϋπολογιζομένη δαπάνη του έργου ανέρχεται σε 130.000,00 €, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (πλην Φ.Π.Α. 104.838,71 €). Αντικείμενο του έργου είναι η συντήρηση ή επέκταση δημοτικών ηλεκτρικών δικτύων και εγκαταστάσεων σε κοινοχρήστους χώρους του Δήμου ή εντός δημοτικών κτηρίων. Συμπεριλαμβανομένων των κονδυλίων ΓΟ-ΟΕ και απροβλέπτων, το έργο περιλαμβάνει ηλεκτρολογικές εργασίες αξίας 94.990,00 € και απολογιστικώς χρεούμενες εργασίες αξίας 8.260,00 €. Η δαπάνη αναθεωρήσεως τιμών είναι 1.588,71 € και ο ΦΠΑ 25.161,29 €. Κωδικός CPV του έργου είναι ο 45310000-3 (Εργασίες ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων). Το έργο έχει προθεσμία δεκαοκτώ μηνών. Περιοχή εκτελέσεως του έργου είναι ο Δήμος Νέας Ιωνίας (NUTS: EL301). Το έργο χρηματοδοτείται εξ εσόδων εκ του Υπουργείου Εσωτερικών (ΣΑΤΑ).

Τα τεύχη δημοπρατήσεως διατίθενται υπό ηλεκτρονική μορφή δωρεάν εκ της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) ή εκ της ιστοσελίδος «Προκηρύξεις Διαγωνισμών» της δημοτικής διαδικτυακής πύλης www.neaionia.gr (ηλ. δ/νση: https://neaionia.gr/prokiryxeis). Στο ΕΣΗΔΗΣ ο διαγωνισμός διακρίνεται υπό τον αύξοντα αριθμό 196260.
Οι προσφορές υποβάλλονται ηλεκτρονικώς μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr  (Α/Α διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ 196260) του ΕΣΗΔΗΣ.

Η προθεσμία υποβολής προσφορών λήγει την 27η Μαρτίου 2023, ημέρα Δευτέρα, και ώρα 10:00 π.μ.
Η αποσφράγιση των προσφορών έχει ορισθή να γίνει την 28η Μαρτίου 2023, ημέρα Τρίτη, και ώρα 10:00 π.μ.

Στον διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην κατηγορία των ηλεκτρομηχανολογικών έργων και είναι εγκατεστημένα:
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5, 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην ανωτέρω περίπτωση γ΄ και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Οικονομικοί φορείς εγκατεστημένοι στην Ελλάδα απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) ή το Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων Δημόσιων Έργων (ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.) ή σε Μητρώο Περιφερειακής Ενότητος, στην κατηγορία των ηλεκτρομηχανολογικών έργων.
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των παρ. 1 (γ) και (ε) του άρθρου 76 του ν. 4412/2016. Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος, η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού αριθμού φορολογικού μητρώου (π.χ. κοινοπραξία).
Κατ’ άρθρον 72, παρ. 1, Ν. 4412/2016, ως έχει μετά την τροποποίησή του δι’ άρθρου 21 Ν. 4782/2021, για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η παροχή εγγυήσεως ύψους 2.096,77 € και ισχύος τουλάχιστον έως 26.2.2024.

Ο Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής

Α. Χατζησαββίδης

 

Για τα τεύχη δημοπράτησης πατήστε εδώ

Μοιραστείτε
Close Search Window