Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί|

                                                                              ΑΔΑ: 6ΨΚΛΩΚΥ-50Θ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                     Ν. Ιωνία   3 /  6 / 2015
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ                                         Αρ. Πρωτ. TT 15431
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

 Ο Δήμος Νέας Ιωνίας Αττικής προκηρύσσει Δημόσιο Μειοδοτικό Διαγωνισμό με το σύστημα προσφοράς με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης του άρθρου 5 του Ν.3669/08, για την ανάθεση του έργου «Κατασκευή συνδέσεων αποχέτευσης ακινήτων έτους 2015». Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 30.000,00 €, εκ των οποίων 21.817,39 € για εργασίες με ΓΕ & ΟΕ 18% και απρόβλεπτα. Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3669/08 όπως ισχύουν σήμερα.
Η Δημοπρασία θα διεξαχθεί από την Επιτροπή Διαγωνισμού στις 23-6-2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 (λήξη παράδοσης προσφορών), στα γραφεία του Δήμου Νέας Ιωνίας, Αγ. Γεωργίου 40 & Αντλιοστασίου. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν, προσερχόμενοι, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, να λάβουν γνώση των σχετικών τευχών της Μελέτης και να παραλάβουν τα αντίστοιχα τεύχη έναντι, του ποσού των δέκα ευρώ (10 €), από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Νέας Ιωνίας, Αγ. Γεωργίου 40 & Αντλιοστασίου, τηλ. 213 2000 437, το αργότερο μέχρι και Πέμπτη 18-6-2015. Επίσης είναι διαθέσιμα από τον δικτυακό τόπο του Δήμου (www.neaionia.gr) στην ενότητα Προκηρύξεις Διαγωνισμών
Αν για οποιονδήποτε λόγο δε διεξαχθεί η δημοπρασία την προαναφερθείσα ημερομηνία ή αν διεξαχθεί μεν αλλά δεν κατατεθεί καμιά προσφορά, θα διενεργηθεί σε νέα ημερομηνία που θα καθορίσει με πράξη της η Προϊσταμένη Αρχή και η οποία θα γνωστοποιηθεί με FAX  πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία σε όσους έλαβαν τεύχη του διαγωνισμού και την ίδια ώρα  (10:00 π.μ.). Η ίδια διαδικασία μπορεί να επαναληφθεί και δεύτερη φορά με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις.
Σημειώνεται ότι στις νέες αυτές ημερομηνίες μπορούν να ζητήσουν και να λάβουν τεύχη του διαγωνισμού και να συμμετάσχουν σ΄ αυτόν ενδιαφερόμενοι που δεν εκδήλωσαν ενδιαφέρον την προηγούμενη φορά. Στην περίπτωση αυτή τεύχη μπορούν να δίδονται μέχρι και δύο εργάσιμες ημέρες πριν το διαγωνισμό (η ημέρα του διαγωνισμού δεν προσμετράται).    

Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν:
   Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 
1. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ, εφόσον ανήκουν στην A1 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας «Υδραυλικά».
2. Προερχόμενες από κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π.
3. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β΄ κράτη, στα οποία δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική και ποσοτική άποψη.
 Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των παραπάνω περιπτώσεων 1, 2 και 3 σε οποιονδήποτε συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 16 παρ.7 του Ν. 3669/08 (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας.

Η εγγύηση συμμετοχής στη Δημοπρασία ορίζεται στο ποσόν των τετρακόσια ογδόντα εφτά ευρώ και ογδόντα λεπτών (487,80 €), ίση προς το 2% του Προϋπολογισμού Μελέτης, κατά τους όρους του άρθρου 24 του Ν. 3669/08. Η ως άνω εγγύηση θα κατατεθεί είτε με εγγυητική επιστολή του Ε.Τ.Α.Α. – ΤΣΜΕΔΕ ή μιας Τράπεζας που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα είτε με γραμμάτιο σύστασης παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων. Η εγγύηση θα παρέχεται για το συγκεκριμένο έργο και θα απευθύνεται προς τον Δήμο Νέας Ιωνίας.

   Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

   Φώτης Τσομπάνογλου
Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών
 

Για τα τεύχη δημοπράτησης πατήστε εδώ                                          
 

Μοιραστείτε
Close Search Window