Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί|

                                                          ΑΔΑ: ΩΦΓΣΩΚΥ-5Β8
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                 Νέα Ιωνία, 23.12.2015
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ                        Αρ. Πρωτ/λλου 38136
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

                   ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

 Ο Δήμος Νέας Ιωνίας Αττικής προκηρύσσει δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με το σύστημα της προσφοράς επί μέρους ποσοστών εκπτώσεως καθ’ ομάδας τιμών (άρθρο 6, Ν. 3669/08), για την ανάληψη του έργου «Συντήρηση και επέκταση Δημοτικού Συστήματος Άρδευσης». Η προϋπολογιζομένη δαπάνη του έργου ανέρχεται σε 70.000 €, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Συμπεριλαμβανομένων των κονδυλίων ΓΟ-ΟΕ και απροβλέπτων, το έργο περιλαμβάνει εργασίες αποτελούσες κοινό αντικείμενο των κατηγοριών των υδραυλικών και των ηλεκτρομηχανολογικών έργων αξίας 34.239,60 € και εργασίες αποτελούσες αποκλειστικό αντικείμενο της κατηγορίας των ηλεκτρομηχανολογικών έργων αξίας 22.008,30 €. Η δαπάνη εργασιών χρεουμένων απολογιστικώς ανέρχεται σε 118,00 €, η δαπάνη αναθεωρήσεως τιμών σε 544,67 € και ο ΦΠΑ σε 13.089,43 €. Το έργο χρηματοδοτείται από ΣΑΤΑ.
 Ο διαγωνισμός θα διεξαχθή την 26η Ιανουαρίου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 (λήξη παραλαβής προσφορών), στο Δημαρχείο της Νέας Ιωνίας, οδός Αγ. Γεωργίου 40 και Αντλιοστασίου.
 Το έντυπο οικονομικής προσφοράς και τα τεύχη δημοπρατήσεως διατίθενται από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Νέας Ιωνίας, οδός Αγ. Γεωργίου 40, πληροφορίες κ. Γ. Χουτζούμης, τηλ. 213-2000.440. Τα στοιχεία αυτά χορηγούνται στους ενδιαφερόμενους μέχρι και της 21ης Ιανουαρίου 2016. Εφόσον ζητηθούν εμπρόθεσμα, χορηγούνται το αργότερο εντός της επόμενης εργάσιμης ημέρας από την υποβολή της αιτήσεως χορηγήσεως. Για την παραλαβή των τευχών, οι ενδιαφερόμενοι καταβάλλουν στο ταμείο του Δήμου και από ώρας 8:30 π.μ. έως 1:30 μ.μ. την δαπάνη αναπαραγωγής τους, που ανέρχεται σε 5 €, εκτός αν αναλάβουν την αναπαραγωγή των τευχών με δική τους δαπάνη και επιμέλεια. Τα τεύχη δημοπρατήσεως, πλην του εντύπου προσφοράς, μπορούν να ληφθούν σε ηλεκτρονική μορφή δωρεάν από την ιστοσελίδα «Προκηρύξεις Διαγωνισμών» της διαδικτυακής πύλης του Δήμου www.neaionia.gr.

 Στον διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν:
 1) Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις:
 α) Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ., εφόσον ανήκουν εις:
  την Α1 ή ανώτερη τάξη της κατηγορίας των υδραυλικών έργων και την Α1 ή ανώτερη τάξη της κατηγορίας των ηλεκτρομηχανολογικών έργων ή
  την Α1 ή ανώτερη τάξη της κατηγορίας των ηλεκτρομηχανολογικών έργων.
 β) Προερχόμενες από κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), ή που προέρχονται από τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει διμερείς συμφωνίες σύνδεσης με την Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουν κυρωθεί με σχετική απόφαση του αρμοδίου οργάνου, στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες στους καταλόγους αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.ΕΠ.
 γ) Προερχόμενες από ως ανωτέρω β΄ κράτη, στα οποία δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική και ποσοτική άποψη.
 2) Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 16 παρ. 7 του ΚΔΕ, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 199, παρ. 2γ. περ. ββ) του Ν. 4281/2014 (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας.
 3) Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του έργου υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 16 του ΚΔΕ. Το ποσοστό συμμετοχής της κάθε επιχείρησης στο κοινοπρακτικό σχήμα προκύπτει από τον προϋπολογισμό της κατηγορίας για την οποία αυτή συμμετέχει και δεν είναι απαραίτητο να αναγράφεται, στην περίπτωση δε που αναγραφεί λανθασμένα, δεν επηρεάζεται το κύρος της συμμετοχής της επιχείρησης και της κοινοπραξίας.
 Για την συμμετοχή στην δημοπρασία απαιτείται η κατάθεση εγγυήσεως ύψους 1.138,21 € και ισχύος τουλάχιστον έως 25.8.2016 κατά τους όρους άρθρου 157, παρ. 1α, Ν. 4281/2014 και άρθρου 24, παρ. 2, Ν. 3669/08.

 Ο Πρόεδρος  της Οικονομικής Επιτροπής

 

 Φ. Τσομπάνογλου

 Για τα τεύχη δημοπράτησης πατήστε εδώ

Μοιραστείτε
Close Search Window