Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί|

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                    Νέα  Ιωνία     22 /  8 / 2012
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ                                                             Αριθμ. Πρωτ : 29304
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΡΟΣ  ΤΙΣ  ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ : 
        1. ΓΕΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ    Fax : 210-5236927
        2.  ΗΧΩ ΤΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ  Fax : 210-3817331
        3. ΧΤΥΠΟΣ  Fax : 210-2794687
        4. ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ Fax : 210-2794687
        5. ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ  ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 
        6. Ανάρτηση στο ¨Διαύγεια¨
        7. Ανάρτηση στο site  του Δήμου

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΦΡΕΣΚΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ   ΕΤΩΝ   2012-2013   ΓΙΑ   ΤΙΣ  ΑΝΑΓΚΕΣ  ΤΩΝ    ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ  ΤΟΥ    ΔΗΜΟΥ  ΝΕΑΣ  ΙΩΝΙΑΣ

Ο  ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΝΕΑΣ  ΙΩΝΙΑΣ

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Ε Ι

      Δημόσιο  Ανοιχτό   Μειοδοτικό  Διαγωνισμό  με  κριτήριο  κατακύρωσης  τη  χαμηλότερη  τιμή  για την  προμήθεια  φρέσκου γάλακτος για τις ανάγκες  των δικαιούχων Δημοτικών υπαλλήλων , συνολικού  προϋπολογισμού  112.000 ευρώ με 
το Φ.Π.Α 13% , σύμφωνα  με τις διατάξεις  της  11389/1993 , του Νόμου 3463/2006  και   την  270/2012 Πράξη Οικονομικής  Επιτροπής  και  την με αριθμό  πρωτ. 25275/2012 μελέτη Τμήματος Προμηθειών.

     Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις  5 / 9 / 2012, ημέρα Τετάρτη και από ώρα 10:00 μέχρι 10:30 π.μ., στο Δημοτικό Κατάστημα, επί της οδού Αγίου Γεωργίου Αριθμ. 40, στη Νέα  Ιωνία, 1ος Όροφος –Τμήμα  Προμηθειών.

     Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτά φυσικά και νομικά πρόσωπα, ενώσεις προμηθευτών και Συνεταιρισμοί που έχουν δικαίωμα από το Νόμο.

     Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε ποσοστό ίσο προς 5% επί του συνολικού προϋπολογισμού της Μελέτης , ήτοι του ποσού των 5.600 ευρώ, σε επιστολή αναγνωρισμένης τράπεζας, η γραμμάτιο του ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων.

Πληροφορίες καθώς και έντυπα θα δίνονται από το Τμήμα Προμηθειών του Δήμου όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες μέχρι και την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα της ημερομηνίας λήξης κατάθεσης των προσφορών, ( Τηλ. 2132000459 & Φαξ 210-2776131)

 

                                    Ο  ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
                                                      

                                                ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ
 

Μοιραστείτε
Close Search Window