Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί|

                                                          ΑΔΑ: ΩΖΙ5ΩΚΥ-Υ0Ν
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                Νέα Ιωνία,  15/03/2016
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ 
                                                            Αρ. Πρωτ :   7175 
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ
Ταχ. Δ/νση : Αγίου Γεωργίου 40
Ταχ. Κώδ.   : 142 34 Νέα Ιωνία
Πληροφ.     : Ε. Στυλογιάννης
Τηλέφ.         : 2132000456
ΦΑΞ         : 2102776131        

                                                                      ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
                                                                  Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΝΕΑΣ  ΙΩΝΙΑΣ

 Προκηρύσσει Δημόσιο Ανοιχτό Μειοδοτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την «Παροχή υπηρεσιών μεταφοράς με πούλμαν για τις ανάγκες της Δ/νσης Κοινωνικής Μέριμνας του Δήμου Νέας Ιωνίας» για το έτος 2016, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 78.209,55€ ευρώ με τον Φ.Π.Α σύμφωνα με την αριθ. αριθ. πρωτ. 4042/1-3-2016 μελέτη της Δ/νσης Κοινωνικής Μέριμνας του Δήμου και την αριθ. 66/8-3-2016 πράξη της Οικονομικής Επιτροπής.
           Η Δαπάνη της παροχής υπηρεσίας μεταφοράς με πούλμαν για τις ανάγκες της Δ/νσης Κοινωνικής Μέριμνας του Δήμου  θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Δήμου Νέας Ιωνίας οικονομικού έτους 2016 και συγκεκριμένα τις πιστώσεις του:
α.  Κ.Α.15.6413..0002 με τίτλο: «Μεταφορά μελών ΚΑΠΗ», ποσού  44.990,94 €  (ΑΑΥ.345/8-2-2016)
β. Κ.Α.15.6483..0001 με τίτλο: «Έξοδα οργάνωσης και εκτέλεσης αθλητικών και πολιτιστικών δραστηριοτήτων στις κατασκηνώσεις «Μεταφορά με πούλμαν», ποσού 29.996,01 € (ΑΑΥ.346/8-2-2016)
γ. Κ.Α.15.156484.0003 με τίτλο: «Λοιπά έξοδα κατασκήνωσης έκτακτες ανάγκες», ποσού 3.222,60€ (ΑΑΥ.347/8-2-2016).
          Η διενέργεια του διαγωνισµού θα γίνει µε χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ) µέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος.
           Η ημερομηνία δημοσίευσης του διαγωνισµού στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ ορίζεται η 18/03/2016 και ώρα 17:00:00 π.µ., και η ημερομηνία έναρξης των προσφορών η 21/03/2016 και ώρα 08:00:00 π.µ.
           Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ορίζεται η 08/04/2016 και ώρα 17:00:00 µ.µ. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστηµα. Ο Α/Α του διαγωνισµού στην βάση του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ είναι ο 22110.
Για το 1ο μέρος της μελέτης μπορούν να υπάρξουν έως τρεις διαφορετικοί μειοδότες. Για τα 2ο και 3ο μέρος μπορούν να υπάρξουν από ένας μειοδότης.  Η επιλογή θα γίνει με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή για το κάθε μέρος  σύμφωνα και με την  αριθ.  πρωτ. 4042/1-3-2016 μελέτη της Δ/νσης Κοινωνικής Μέριμνας.
       Για την ανωτέρω  παροχή υπηρεσίας δεκτοί στο διαγωνισμό, γίνονται:
α) Όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή αλλοδαπής.
β) Οι συνεταιρισμοί.
γ) Οι ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά.
       Το ύψος της εγγύησης συμμετοχής θα καλύπτει το 2% της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης της μελέτης χωρίς το Φ.Π.Α., ήτοι 1.219,30 ευρώ. εφόσον ο προσφέρων συμμετέχει για το σύνολο των μερών, άλλως για ποσό που θα καλύπτει το 2 % (δύο τοις εκατό) της προϋπολογισθείσας δαπάνης προ ΦΠΑ για το συγκεκριμένο μέρος ή μέρη της μελέτης.
 Η εν λόγω εγγυητική μπορεί να εκδοθεί με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή του Ε.Τ.Α.Α. Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.
    Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης και τα λοιπά συμβατικά τεύχη διατίθενται από το δικτυακό τόπο του διαγωνισµού µέσω της διαδικτυακής πύλης  www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. Οµοίως το σύνολο των τευχών του διαγωνισµού θα βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Δήµου και συγκεκριμένα στη διεύθυνση https://neaionia.gr.
Περισσότερες πληροφορίες για τη διακήρυξη θα παρέχονται, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από το Τμήμα Προμηθειών & Διαχείρισης Υλικού του Δήμου Ν. Ιωνίας στην οδό Αγ. Γεωργίου 40 στον 1ο όροφο και στα τηλ.210.2000456-59.
Τα έξοδα δημοσίευσης στις εφημερίδες θα βαρύνουν τον ανάδοχο.

 

Ο  ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΦΩΤΙΟΣ ΤΣΟΜΠΑΝΟΓΛΟΥ
 

Δείτε τη Διακήρυξη εδώ 

Μοιραστείτε
Close Search Window