Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί|

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                ΑΔΑ: ΒΕΑΘΩΚΥ-ΤΗ4                                                     
                                                                             Ν. ΙΩΝΙΑ  10 / 4 / 2013
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                               Αρ. Πρωτ.    11598
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ                                    
ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
                                                                                                                   

  ΠΡΟΣ : ΤΙΣ  ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ :  Γενική Δημοπρασιών  Fax : 210-5236927
                                                   Δημοπρασιών Πλειστηριασμών  Fax : 210-3215877
                                                   Χτύπος  Fax : 210-2794687
                                                   Συνείδηση  Fax : 210-2794687
                                                   Εφημερίδα Κυβέρνησης
                                                   ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ :   ¨ΔΙΑΥΓΕΙΑ¨     
                                                          WWW.NEAIONIA.GR                                                                                                              

 
 

 ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Ν. ΙΩΝΙΑΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Δημόσιο Ανοιχτό Μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ετήσια προμήθεια Τροφίμων , για το Ν.Π.Δ.Δ.  Κε.Βρε.φο του Δήμου Νέας Ιωνίας, ενδεικτικού προϋπολογισμού  170.700 € ( με το Φ.Π.Α.)

Οι ανάδοχοι θα αναδειχτούν ύστερα από δημόσιο ανοιχτό μειοδοτικό διαγωνισμό με κριτήρια κατακύρωσης :

α) Την  χαμηλότερη τιμή , για τα είδη Παντοπωλείου ,τα τυροκομικά είδη, τα είδη αρτοποιίας & Ζαχαροπλαστικής , και  για  τα γαλακτοκομικά είδη
β) Το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης  για τα είδη παντοπωλείου( λάδι Αυγά) για τα είδη μαναβικής, για τα είδη Κρεοπωλείου και για τα είδη Ιχθυοπωλείου στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής ή χονδρικής πώλησης των ειδών την ημέρα της παράδοσής τους όπως αυτή καθορίζεται κάθε φορά από τους επίσημους κρατικούς φορείς (Νομαρχία Αθηνών) και που αντιστοιχεί στην ποιότητα και σε κάθε άλλο χαρακτηριστικό γνώρισμά του.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημαρχείο Νέας Ιωνίας- Αγ. Γεωργίου 40 στον Α΄ όροφο στο Τμήμα Προμηθειών  την Τετάρτη 24ην Απριλίου του έτους 2013, ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής  του διαγωνισμού.
Ως ώρα έναρξης του διαγωνισμού και υποβολής των προσφορών στην επιτροπή ορίζεται η 10.00 π.μ. και ώρα λήξης παραλαβής των προσφορών απο την επιτροπή, η 10.30΄π.μ.

Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό θα πρέπει να προσκομίσουν, επι ποινή αποκλεισμού, εγγυητική επιστολή συμμετοχής στον διαγωνισμό . Η εγγύηση αυτή εκδίδεται υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί του Προϋπολογισμού της υπηρεσίας συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. για το τμήμα της προμήθειας που θα λάβει μέρος ο υποψήφιος.

Πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τη διεύθυνση των Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου, αρμόδιος υπάλληλος κ. Α. Στάθης -Τηλ.2132000459, FAX 210-2776131.
                                                        

Ο  ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

                                               ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ
 

Μοιραστείτε
Close Search Window