Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί|

ΑΔΑ: ΩΜΥ1ΩΚΥ- 4ΗΕ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                    Νέα Ιωνία, 10 Αυγούστου 2022
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ                                                                         Αρ. Πρωτ: 19889
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ
Ταχ. Δ/νση : Αγίου Γεωργίου 40 & Αντλιοστασίου
Ταχ. Κώδ. : 142 34 Νέα Ιωνία
Πληροφ. : Ν. Τζες
Τηλέφ. : 2132000459, 456, 451, 557
E-mail :procurement@neaionia.gr

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ

Προκηρύσσει Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό, «άνω των ορίων», με σφραγισμένες προσφορές για την επιλογή αναδόχων αναφορικά με την προμήθεια οικοδομικών υλικών, για τις ανάγκες των εξωτερικών συνεργείων του Δήμου Νέας Ιωνίας, συνολικής εκτιμώμενης αξίας 487.258,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης: www.promitheus.gov.gr του ως άνω Συστήματος, με Συστημικό Αριθμό: 163763.

Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε ΤΜΗΜΑΤΑ, τα οποία έχουν ομαδοποιηθεί (ΟΜΑΔΕΣ) ως εξής:

 

ΟΜΑΔΑ1 – ΕΙΔΗ ΣΙΔΗΡΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ (ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.) Φ.Π.Α. (24%) ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ CPV Κ.Α.
1. Προμήθεια σιδηρουργικών ειδών 28.000,00 6.720,00 34.720,00 44316510-6 30.6662.0004
7. Προμήθεια σιδηρουργικών ειδών 28.000,00 6.720,00 34.720,00 44316510-6 30.6662.0004
8. Προμήθεια Σιδηροκατασκευών 27.950,00 6.708,00 34.658,00 44316510-6 20.6699.0013
ΣΥΝΟΛΟ 83.950,00 20.148,00 104.098,00

 

ΟΜΑΔΑ 2 – ΨΥΧΡΟ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑ
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ (ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.) Φ.Π.Α.
(24%)
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  CPV Κ.Α.
3. Προμήθεια ψυχρού ασφαλτομίγματος 25.000,00 6.000,00 31.000,00 44113620-7 30.6699.0003
9. Προμήθεια ψυχρού ασφαλτομίγματος 25.000,00 6.000,00  31.000,00 44113620-7 30.6699.0003
ΣΥΝΟΛΟ 50.000,00  12.000,00 62.000,00

 

ΟΜΑΔΑ 3 – ΕΙΔΗ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ (ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.) Φ.Π.Α.
(24%)
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ   CPV  Κ.Α.
4. Προμήθεια ειδών ελαιοχρωματισμού 64.516,13 15.483,87 80.000,00 24200000-6 30.6662.0005
10. Προμήθεια ειδών ελαιοχρωματισμού 64.483,87 15.476,13 79.960,00  24200000-6 30.6662.0005
ΣΥΝΟΛΟ  129.000,00  30.960,00  159.960,00

 

ΟΜΑΔΑ 4 – ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ (ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.) Φ.Π.Α.
(24%)
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ   CPV  Κ.Α.
6. Προμήθεια ειδών ελαιοχρωματισμού  50.645,16 12.154,84 62.800,00 44111000-1 30.6661.0003
11. Προμήθεια ειδών ελαιοχρωματισμού 79.354,84 19.045,16 98.400,00  44111000-1 30.6661.0003
ΣΥΝΟΛΟ 130.000,00 31.200,00 161.200,00

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, αποκλειστικά βάσει της τιμής ανά ΟΜΑΔΑ ΤΜΗΜΑΤΩΝ, χωρίς περιορισμό των ομάδων που μπορεί να ανατεθούν στον ίδιο οικονομικό φορέα.

Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια Διαγωνισμού: Ο Διαγωνισμός θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. (www.promitheus.gov.gr). Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η Τετάρτη 24/08/2022 και ώρα 15:00.

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα, 29/08/2022 και ώρα 11:00 π.μ.

Χρόνος ισχύος προσφορών: Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για χρονικό διάστημα έξι [6] μηνών, διάστημα υπολογιζόμενο από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών. Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται. Προσφορές γίνονται αποδεκτές είτε για μία ΟΜΑΔΑ ή/και για περισσότερες ΟΜΑΔΕΣ ή/και για το σύνολο των ΟΜΑΔΩΝ της οικείας μελέτης.
Εγγύηση Συμμετοχής: Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαγωνιστική διαδικασία απαιτείται η κατάθεση Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής, το ύψος της οποίας ορίζεται σε δύο [2] τοις εκατό [%], υπολογιζόμενη επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., της κάθε ΟΜΑΔΑΣ συμμετοχής. Η Εγγύηση Συμμετοχής πρέπει να έχει ισχύ για τουλάχιστον τριάντα [30] ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς.
Πρόσβαση στα έγγραφα: Η Διακήρυξη θα αναρτηθεί στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ., ενώ η Περίληψη Διακήρυξης στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και στον τύπο. Παράλληλα, οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς μπορούν να έχουν ελεύθερη, πλήρη, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης μέσω της ιστοσελίδας της Αναθέτουσας Αρχής, στη διεύθυνση (URL): https://neaionia.gr/prokiryxeis-diagonismoi, στη διαδρομή: Προκηρύξεις Διαγωνισμών ► Προκηρύξεις – Διαγωνισμοί.
Για περαιτέρω πληροφορίες ή/και τυχόν διευκρινίσεις, οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς μπορούν να απευθύνονται (καθημερινά και κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες) στο Τμήμα Προμηθειών & Διαχείρισης Υλικού του Δήμου Νέας Ιωνίας [τηλέφωνα επικοινωνίας: 213.2000407, 456, 451 & e-mail: procurement@neaionia.gr, αρμόδιος υπάλληλος: κος Ν. Τζες].

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΙΔΗΣ

Εσωτερική Διανομή:
Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου
Γενική Γραμματέα
Αντιδήμαρχο Οικονομικών
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
Αντιδήμαρχο Ποιότητας Ζωής, Περιβάλλοντος & Δημοτικής
Συγκοινωνίας
Διεύθυνση Περιβάλλοντος
Τμήμα Προμηθειών & Διαχείρισης Υλικού

 

Για την Διακήρυξη πατήστε εδώ

Για την Μελέτη πατήστε εδώ

Για την Απόφαση Περί Μετάθεσης Ημερομηνιών Διενέργειας Διαγωνισμού  πατήστε εδώ

Μοιραστείτε
Close Search Window
el
enel