Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί|

                                                                                 ΑΔΑ: Β4Λ3ΩΚΥ-ΣΞΖ
                                                                                ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                  Νέα Ιωνία  21 / 6 /2012
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ                                          Αριθ. Αποφ.: 304
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
Δ/ΝΣΗ Ανθρώπινου Δυναμικού  
ΤΜΗΜΑ Προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου          Αριθ. Πρωτ.: 22951
        
                                                                               Ο
                                                          ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 Ν. 3852/2010 «περί αρμοδιοτήτων Δημάρχου»
2. Την αριθ. 2/189/4-1-2011 απόφαση Δημάρχου με την οποία ορίζεται να ασκεί χρέη Δημάρχου, όταν αυτός κωλύεται, ο Αντιδήμαρχος κ. Ιωάννης Κολμανιώτης.
3. Το αριθ. 20358/11-6-2012 έγγραφο του Τμήματος Διοικητικής Μέριμνας με το οποίο γνωστοποιείται η απουσία του Δημάρχου.
4. Τις διατάξεις του άρθρου 14, παρ. 2, περίπτωση κ’ του Ν.2190/94 όπως ισχύει μετά τις τροποποιήσεις και συμπληρώσεις των Ν.2225/94, 2247/94, 2266/94, 2349/95, 2527/97, 2738/99, 3051/02, 3146/03, 3174/03, 3200/03, 3260/04 και 3320/05 για την πρόσληψη προσωπικού για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή πρόσκαιρων αναγκών διάρκειας έως δύο (2) μηνών.
5. To άρθρο 206 του N.3584/07 Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2 εδάφιο ιε Ν. 3812/2009.
6.  Την αριθ. 101/14-5-2012 πράξη του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Νέας Ιωνίας, με την οποία εγκρίνεται η πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή πρόσκαιρων αναγκών της Δημοτικής Κατασκήνωσης διάρκειας έως δύο (2) μηνών
7. Την υπ’ αριθ. 21762/30-5-2012 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών που αφορά στην εξαίρεση προσλήψεων ειδικών κατηγοριών προσωπικού των ΟΤΑ από την αναστολή των διαδικασιών προσλήψεων λόγω βουλευτικών εκλογών.
8. Την υπ’ αριθ. 29/2012 γνωμοδότηση της Επιτροπής του άρθρου 28 παρ. 4 Ν. 2190/1994 κατόπιν του υπ΄αριθ. 15704/15-5-2012 αιτήματος του Δήμου Νέας Ιωνίας, σύμφωνα με την οποία εγκρίνεται η πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου έως δύο (2) μήνες για την λειτουργία της Δημοτικής Κατασκήνωσης, όπως αυτή περιγράφεται στην υπ’ αριθ. 101/14-5-2012 πράξη του Δημοτικού Συμβουλίου.
9. Την ανακοίνωση του Δημάρχου Νέας Ιωνίας με αριθ. ΣΟΧ 19683/7-6-2012 για την πρόσληψη του ανωτέρω προσωπικού, στην οποία αναφερόταν η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και η οποία τοιχοκολλήθηκε στον συνηθισμένο τόπο δημοσίευσης του Δήμου την ίδια ημερομηνία.
10. Τους πίνακες προσληπτέων ανά κατηγορία εκπαίδευσης, κλάδο και ειδικότητα, όπως αυτοί συντάχθηκαν από το Τμήμα Προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου και αναρτήθηκαν στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος.
11. Την υπ’  αριθ. ΚΥΑ οικ.2/13917/0022/17-2-2012 (ΦΕΚ 414/2012/Β) των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών και τις σχετικές του Ν.4024/2011 (ΦΕΚ 226Α) διατάξεις, που καθορίζουν τις αποδοχές του ανωτέρω προσωπικού
12. Τον Ο.Ε.Υ. του Δήμου.
                 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

 Προσλαμβάνουμε το κατωτέρω προσωπικό για τις ανάγκες της Δημοτικής Κατασκήνωσης, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας έως δύο (2) μήνες:
                                                  
 
 ΠΕ ΙΑΤΡΟΣ-ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ
Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
1.  ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ από 25/6/2012

ΠΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ/ΤΡΙΑ
Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
1. ΓΙΑΝΝΗΣΟΠΟΥΛΟΥ ΟΛΓΑΝΘΗ του ΙΑΚΩΒΟΥ από 25/6/2012

ΠΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ- ΓΥΜΝΑΣΤΗΣ (ΥΠΑΡΧΗΓΟΣ)
Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
1. ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΣΟΦΙΑ του ΙΕΡΟΘΕΟΥ από 25/6/2012
(Α’ περίοδος 25/6-7/7,  Β’ περίοδος 9/7-21/7, Γ’ περίοδος 23/7/7-4/8)

ΠΕ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ
Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
1. ΒΟΛΙΚΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ από 25/6/2012
                                                                                                                                                                           
ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΑΣ
Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
1. ΔΑΒΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ από 22/6/2012
    
 ΥΕ  ΒΟΗΘΟΣ ΜΑΓΕΙΡΑ
Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
1. ΜΟΥΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ από 21/6/2012
2 ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ από 22/6/2012
                                                
 ΥΕ ΛΑΝΤΖΕΡΙΣΣΕΣ – ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΟΙ
Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
1.  ΓΙΟΥΡΓΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ-ΜΑΡΚΕΛΛΟΥ από 22/6/2012
2.  ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΠΑΥΛΟΥ από 22/6/2012
3.  ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΗΝΑ του ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ από 22/6/2012
4.  ΣΠΥΡΩΝΗ ΟΛΓΑ του ΣΤΑΥΡΟΥ από  22/6/2012
5.  ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ από 21/6/2012
         
ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
1. ΜΠΟΖΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ από 21/6/2012
2. ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ από 22/6/2012
3. ΤΖΩΡΤΖΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ από 22/6/2012

ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
1. ΜΙΧΑΗΛΟΒΑ ΤΑΜΑΡΑ του ΜΙΧΑΗΛ από 21/6/2012
2. ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΛΟΜΟΙΡΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ από 21/6/2012
3 ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ από 21/6/2012

ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
1. ΚΑΡΟΥΣΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ του ΗΛΙΑ από 25/6/2012

ΔΕ ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΣ
Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
1. ΔΕΓΛΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΠΑΝΤΕΛΗ από 21/6/2012

ΔΕ ΟΔΗΓΟΣ  
Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
1. ΧΑΒΕΛΕΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ από 22/6/2012

ΔΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ-ΚΟΙΝΟΤΑΡΧΩΝ
Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
1. ΛΕΠΕΤΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ  Α’ περίοδος 25/6-7/7
2. ΛΕΚΑ ΜΑΡΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ  Α’ περίοδος 25/6-7/7
3.  ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του ΜΗΝΑ  Α’ περίοδος 25/6-7/7
4. ΣΠΡΑΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ  Α’ περίοδος 25/6-7/7
5. ΜΑΓΚΑΝΑΔΕΛΛΗΣ –ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ  Α’ περίοδος 25/6-7/7
6. ΜΕΤΖΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Α’ περίοδος 25/6-7/7
7. ΤΑΓΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ  Β’ περίοδος 9/7-21/7
8. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ  Β’ περίοδος 9/7-21/7
9. ΝΙΚΟΛΑΪΔΗ ΑΝΝΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ  Β’ περίοδος 9/7-21/7
10 ΓΕΛΑΔΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ  Β’ περίοδος 9/7-21/7
11. ΒΕΡΡΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ  Β’ περίοδος 9/7-21/7
12. ΧΑΛΚΙΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ  Β’ περίοδος 9/7-21/7
13. ΖΕΠΕΝΟΓΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ  Γ’ περίοδος 23/7-4/8
14. ΠΕΤΡΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ  Γ’ περίοδος 23/7-4/8
15. ΚΟΚΚΙΝΟΓΟΥΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΙΩΑΝΝΗ  Γ’ περίοδος 23/7-4/8
16. ΣΑΚΚΑ ΣΩΤΗΡΙΑ-ΜΑΡΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ  Γ’ περίοδος 23/7-4/8
17. ΚΟΝΤΟΛΕΩΝ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ  Γ’ περίοδος 23/7-4/8
18. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ του ΑΝΑΡΓΥΡΟΥ Γ’ περίοδος 23/7-4/8
  

ΔΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ-ΚΟΙΝΟΤΑΡΧΩΝ
Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
1. ΛΕΠΕΤΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ  Δ’ περίοδος 4/8-16/8
2. ΓΕΛΑΔΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ  Δ’ περίοδος 4/8-16/8
3.  ΣΠΡΑΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Δ’ περίοδος 4/8-16/8

                                                                     

       Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

            ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΛΜΑΝΙΩΤΗΣ

 

Μοιραστείτε
Close Search Window