Αποφάσεις ΟΕ|

Πράξη 38η :  «Λήψη απόφασης εξειδίκευσης κατανομής των πιστώσεων του προϋπολογισμού για την φιλοξενίας αντιπροσωπείας του αδερφοποιημένου από το Δήμο Νέας Ιωνίας Λευκόνοικου Κύπρου», με τη διαδικασία του κατεπείγοντος για να ολοκληρωθούν έγκαιρα οι διαδικασίες στο πλαίσιο της φιλοξενίας αντιπροσωπείας του αδερφοποιημένου από το Δήμο Νέας Ιωνίας Λευκόνοικου Κύπρου.  (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 39η :  Έκδοση εντάλματος προπληρωμής και ορισμός υπολόγου, για την φιλοξενίας αντιπροσωπείας του αδερφοποιημένου από το Δήμο Νέας Ιωνίας Λευκόνοικου Κύπρου, με τη διαδικασία του κατεπείγοντος για να ολοκληρωθούν έγκαιρα οι διαδικασίες στο πλαίσιο της φιλοξενίας αντιπροσωπείας του αδερφοποιημένου από το Δήμο Νέας Ιωνίας Λευκόνοικου Κύπρου.  (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 40η :  Έγκριση διακηρύξεως διαγωνισμού, για την ανάληψη του έργου «Συντήρηση και επέκταση δημοτικών ηλεκτρικών δικτύων και εγκαταστάσεων έτους 2023».  (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 41η :  Υποβολή αίτησης τροποποίησης της απόφασης ένταξης της πράξης «ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ» στα πλαίσια της πρόσκλησης ΑΤ06 του Προγράμματος «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ».  (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 42η :  Έγκριση Διενέργειας ανοικτού διαγωνισμού άνω των ορίων, έγκριση της με αριθ. πρωτ.4193/15-2-2023 μελέτης της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας, καθορισμός όρων του Διαγωνισμού, για την επιλογή αναδόχων προμήθειας τροφίμων, που θα καλύψουν τις ανάγκες της Δημοτικής Κατασκήνωσης Νέας Ιωνίας, κατά την διάρκεια λειτουργίας της, το καλοκαίρι του 2023, εκτιμώμενης αξίας 84.498,98 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του αντίστοιχου Φ.Π.Α και ορισμός Επιτροπής Διενέργειας και παραλαβής για τον ως άνω Διαγωνισμό.  (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 43η :  Λήψη απόφασης περί επικύρωσης ή μη του πρακτικού αξιολόγησης – ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης «ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ», κατακύρωσης ή μη του αποτελέσματος του Ανοικτού Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού, «άνω των ορίων», για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης με αντικείμενο την «Προμήθεια διαφόρων οχημάτων και μηχανημάτων έργου» του Δήμου Νέας Ιωνίας, καθώς και ορισμού «ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΝΑΔΟΧΩΝ».  (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 44η :  Υποβολή τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης του προϋπολογισμού Εσόδων – Δαπανών 4ου τριμήνου 2022.  (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 45η :  Αξιολόγηση των στόχων του πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων του Δήμου Ν. Ιωνίας Δ’ τριμήνου 2022 σωρευτικά.  (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 46η :  Εξωδικαστικός συμβιβασμός κατ΄αρ. 40 Ν 4735/2020 όπως αντικατέστησε το αρ. 72 Ν3852/2010.

Πράξη 47η :  Αδυναμία ανάληψης την παρούσα χρονική στιγμή εργασιών που αναφέρονται για την εφαρμογή του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου και τήρησης φορολογικών υποχρεώσεων στο Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρο Σπουδής και Ανάδειξης Μικρασιατικού Πολιτισμού-ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ.»  (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 48η :  «Επιχορήγηση ποσού 2.000,00€ στο Δήμο Νέας Ιωνίας με χρέωση του λογαριασμού του Υπουργείου Εσωτερικών που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με τίτλο «Επιχορήγηση Δήμων της Χώρας για την κάλυψη μέσω των Σχολικών Επιτροπών τους , των λειτουργικών δαπανών των σχολικών μονάδων στις οποίες θα διεξαχθεί ο πανελλήνιος γραπτός διαγωνισμός του ΑΣΕΠ. »  (δείτε αναλυτικά εδώ)

Μοιραστείτε
Close Search Window