Αποφάσεις ΟΕ|

Πράξη 332η:  «Λήψη απόφασης περί επικύρωσης ή μη του πρακτικού αξιολόγησης-ελέγχου δικαιολογητικών Προσωρινού Αναδόχου (Δικαιολογητικά Κατακύρωσης) και κατακύρωση του αποτελέσματος του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού κάτω των ορίων  για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών ετήσιας ασφάλισης όλων των οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου Νέας Ιωνίας καθώς και ορισμός αναδόχου».  (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 333η:  «Προμήθεια αντλιών υδάτων για την κάλυψη των αναγκών του Γ΄ Κ.Α.Π.Η. του Δήμου Νέας Ιωνίας».  (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 334η:  « Ορισμός Δικηγόρου για γνωμοδότηση – Ψήφιση πίστωσης ».  (δείτε αναλυτικά εδώ)

Μοιραστείτε
Close Search Window