Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί|

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                              Αρ. Πρ. 9930
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ                                  Νέα Ιωνία, 23/3/2010
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ                         

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

1. Ο Δήμος Νέας Ιωνίας Αττικής, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΣΦΑΛΤΟΤΑΠΗΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2010», με προϋπολογισμό 600.000 ΕΥΡΩ. Το έργο συντίθεται από την κατηγορία εργασιών για έργα ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ, με προϋπολογισμό 491.809,39 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα). Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν  τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π) από την έδρα της υπηρεσίας, έναντι του ποσού των 20 €, ώρες 9.00 π.μ-1.00μ.μ, η οποία έδρα  βρίσκεται στην διεύθυνση Αγ. Γεωργίου 40 Νέα Ιωνία, μέχρι και την Πέμπτη 8-04-10. (Εφόσον ζητηθούν εμπρόθεσμα χορηγούνται το αργότερο εντός της επόμενης εργάσιμης ημέρας από την υποβολή της αίτησης χορήγησης.) Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναλάβουν αν το επιθυμούν την αναπαραγωγή των τευχών με δική τους επιμέλεια και δαπάνη πλην του εντύπου της οικονομικής προσφοράς που χορηγείται πρωτότυπο.

Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Β.
Πληροφορίες στο τηλέφωνο 213 2000 461 FAX επικοινωνίας 2102797192, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία Μπάρλα Αλεξάνδρα  Τεχνική Υπηρεσία.

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 13-04-10, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι  το σύστημα με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό του άρθρου 5  του Ν.3669/08.

4. α Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν:

 Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 
α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον ανήκουν στην 1η Τάξη και άνω για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ.
β. Προερχόμενες από κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες στους καταλόγους αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π.
γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β΄ κράτη, στα οποία δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική και ποσοτική άποψη.

 Κοινοπραξίες Εργ. Επ. των παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 16 παρ. 7 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ) (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας. 

  Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήματος. Γίνονται επίσης δεκτές και μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις ή κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων κατ΄ εφαρμογή  της παρ. 9 του άρθρου 16 του ν. 3669/08 («κύρια κατηγορία»). Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για τη συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνισμούς για την κατασκευή Δημοσίων Έργων.

5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 9.836,19 ΕΥΡΩ και ισχύ τουλάχιστον έξι μηνών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι μήνες.

6. Το έργο χρηματοδοτείται από  Π.Δ.Ε. (ΣΑΤΑ). Προκαταβολή  δε θα χορηγηθεί.

7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Δημαρχιακή Επιτροπή.

 

 Ο Πρόεδρος της Δημαρχιακής Επιτροπής
 

 Νικόλαος Μπράτιμος
 

Μοιραστείτε
Close Search Window