ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΡΓΟ: «Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων και πλατειών στην περιοχή της Καλογρέζας Δήμου Νέας Ιωνίας»

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ
ΔΗΜΟΣ Ν. ΙΩΝΙΑΣ
Κ.Α. : 30.7322.0006

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο Δήμος Νέας Ιωνίας Αττικής προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης σύμφωνα με το άρθρο 95, παρ. 2α, Ν. 4412/2016, για την ανάληψη του έργου «Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων και πλατειών στην περιοχή της Καλογρέζας Δήμου Νέας Ιωνίας» Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη του έργου ανέρχεται σε 980.400,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και αναλύεται:

 

Οικοδομικές εργασίες 464.529,20 €
ΗΜ εργασίες: 101.792,62 €
Μερικό σύνολο: 566.321,82 €
Προστίθεται ΓΕ&ΟΕ (18%) 101.937,93 €
Απρόβλεπτα (15%): 100.238,96 €
Αναθεώρηση: 1.146,45 €
Απολογιστικά: 21.000,00 €
Σύνολο 790.645,16 €
ΦΠΑ (24%) 189.754,84 €
ΣΥΝΟΛΟ: 980.400,00 €

Κωδικός CPV του έργου είναι:

45310000-3 – Εργασίες ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων
45112711-2 – Εργασίες διαμόρφωσης τοπίου για πάρκα
45200000-9 -Εργασίες για ολόκληρες κατασκευές ή μέρη κατασκευών και έργα πολιτικού μηχανικού

Η μελέτη έχει ενταχθεί στο Τεχνικό Πρόγραμμα έτους 2023 με Κ.Α.: 30.7322.0006 και η σύμβαση θα χρηματοδοτηθεί από. το Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα: «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» 2020, Άξονας Προτεραιότητας (Α.Π. 1) «Αστική Αναζωογόνηση» του Πράσινου Ταμείου. (υπ΄αριθμό 241.3.4 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΠράσινουΤαμείου).
Ο καθαρός χρόνος ολοκλήρωσης του μελετητικού αντικειμένου ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης όπως ειδικότερα αναλύεται στην σχετική διακήρυξη.
Προβλέπεται χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχου μέχρι δέκα τοις εκατό (10%) της αξίας της σύμβασης χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο άρθρο 150 του ν.4412/2016.
Οι προσφορές υποβάλλονται ηλεκτρονικώς μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ).

Η προθεσμία υποβολής προσφορών λήγει την 26/04/2023, ημέρα Τετάρτη, και ώρα 10:00.
Η αποσφράγιση των προσφορών έχει ορισθεί να γίνει την 28/04/2023, ημέρα Παρασκευή, και ώρα 10:00

Τα τεύχη δημοπρατήσεως διατίθενται υπό ηλεκτρονική μορφή δωρεάν στην εθνική διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr ή την ιστοσελίδα «Προκηρύξεις Διαγωνισμών» της δημοτικής διαδικτυακής πύλης www.neaionia.gr (ηλ. δ/νση: https://neaionia.gr/Proclamations.aspx?LangID=1).

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην εκπόνηση μελετών των κατηγοριών που αναφέρονται στο άρθρο 12.1 και που είναι εγκατεστημένα σε:

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5, 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των παρ. 1 (γ) και (ε) του άρθρου 76 του ν. 4412/2016.
Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία).

Καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας

Όσον αφορά την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας, απαιτείται οι οικονομικοί φορείς να είναι εγγεγραμμένοι στο σχετικό επαγγελματικό μητρώο που τηρείται στο κράτος εγκατάστασής τους. Ειδικά οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) για το χρονικό διάστημα που εξακολουθούν να ισχύουν οι μεταβατικές διατάξεις του άρθρου 65 του π.δ. 71/2019 ή στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων Δημόσιων Έργων (ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.), από την έναρξη ισχύος του τελευταίου ή στα Μητρώα Περιφερειακών Ενοτήτων , ανά περίπτωση, στην κατηγορία/-ιες έργου του άρθρου 21 της παρούσας. Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα του παραρτήματος ΧΙ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016.

Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια

Η απαιτούμενη οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για τις απαιτούμενες κατηγορίες έργων έχει ως ακολούθως:
Οι συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς που δραστηριοποιούνται στην κατηγορία Οικοδομικών Έργων, πρέπει να έχουν οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια όπως αυτή ορίζεται στην παρ.12 του άρθρου 51 του Π.Δ.71/2019.
Οι συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς που δραστηριοποιούνται στην κατηγορία Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων, πρέπει να έχουν οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια όπως αυτή ορίζεται στην παρ.11 του άρθρου 51 του Π.Δ.71/2019.
Ειδικά οι εργοληπτικές επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ, για το χρονικό διάστημα που εξακολουθούν να ισχύουν οι μεταβατικές διατάξεις του άρθρου 65 του π.δ. 71/2019, δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν τα ανώτατα επιτρεπτά όρια ανεκτέλεστου υπολοίπου εργολαβικών συμβάσεων, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 20 παρ. 4 του ν. 3669/2008, όπως ισχύει.
Μετά από τη λήξη των ως άνω μεταβατικών διατάξεων και την πλήρη έναρξη ισχύος του π.δ 71/2019, οι εργοληπτικές επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες στο ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε., δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν τα ανώτατα επιτρεπτά όρια ανεκτέλεστου υπολοίπου εργολαβικών συμβάσεων, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 64 αυτού.

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα

Για τους Έλληνες εργολήπτες η τεχνική ικανότητα αποδεικνύεται από την εγγραφή στην αντίστοιχη τάξη και κατηγορία του Μητρώου.
Για τις αλλοδαπές εργοληπτικές επιχειρήσεις που δεν είναι εγγεγραμμένες σε επίσημο κατάλογο αναγνωρισμένων εργοληπτών, η ζητούμενη τεχνική ικανότητα πρέπει να είναι στο επίπεδο των εγγεγραμμένων στις αντίστοιχες τάξεις του ελληνικού Μ.Ε.Ε.Π., δηλαδή ο κατάλογος και τα λοιπά στοιχεία που ζητούνται (σύμφωνα με το Παράρτημα ΧΙΙ, Μέρος ΙΙ του Προσαρτήματος Α του Ν. 4412/2016) πρέπει να περιέχουν έργα του προϋπολογισμού, της τάξης και των κατηγοριών που δικαιούνται να συμμετέχουν στο διαγωνισμό και πρέπει να έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο κατά την τελευταία πενταετία.
Οι συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς που δραστηριοποιούνται στην κατηγορία Οικοδομικών Έργων πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις που αφορούν την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα όπως ορίζονται στο άρθρο 52 παρ. 3 του Π.Δ. 71/2019.
Οι συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς που δραστηριοποιούνται στην κατηγορία Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων, πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις που αφορούν την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα όπως ορίζονται στο άρθρο 52 παρ. 2 του Π.Δ. 71/2019.
Επισημαίνεται ότι λόγω των οριζόμενων στις μεταβατικές διατάξεις άρθρο 65 του Π.Δ. 71/2019, στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί και συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς εγγεγραμμένοι στο ΜΕΕΠ εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις της παρ. 5 του άρθρου 100 του Ν. 3669/2008, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, στην κατηγορία Οικοδομικών Έργων και τις προϋποθέσεις της παρ. 4 του άρθρου 100 του Ν. 3669/2008, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, στην κατηγορία Ηλεκτρομηχανολογικών.
Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, οι παραπάνω ελάχιστες απαιτήσεις καλύπτονται αθροιστικά από τα μέλη της ένωσης
Κατ’ άρθρον 72, παρ. 1α, Ν. 4412/2016, για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυήσεως ύψους 15.812,90 €.

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Αρ. Χατζησαββίδης

 

Για τα τεύχη δημοπράτησης πατήστε εδώ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μοιραστείτε
Close Search Window