Συνεδριάσεις ΟΕ|

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
Γραφείο Οικονομικής Επιτροπής
Αρ. πρόσκλησης: 37η                                              ΕΚΤΑΚΤΗ Συνεδρίαση 37η

Προς :Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
(ως επισυναπτόμενος πίνακας αποδεκτών)

Σας προσκαλούμε να συμμετέχετε στη ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΕΚΤΑΚΤΗ 37η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (παρ.6 άρθρο 75 Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18 καθώς και του άρθρ. 78 του Ν. 4954/2022), της Οικονομικής Επιτροπής, τη ΔΕΥΤΕΡΑ 14 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2023 και ώρα 11.00, (αποστείλατε με ηλεκτρονικό μήνυμα στο erimna@neaionia.gr την πρόθεση συμμετοχής σας στην συνεδρίαση και την ψήφο σας επί του θέματος έως τις 12.00 της 14ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2023), για λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

•  «Αποδοχή επιχορήγησης ποσού 25.020,00 στον Δήμο Νέας Ιωνίας, για την καταβολή ειδικής εκλογικής αποζημίωσης στους υπαλλήλους οι οποίοι συμμετείχαν στην διεξαγωγή των Εθνικών Εκλογών της 25ης Ιουνίου 2023»

Η αναγκαιότητα της έκτακτης Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ προκύπτει διότι λόγω καλοκαιρινών αδειών στο με αρ.πρωτ. 21437/26-7-2023 έγγραφο αναφέρεται ότι δεν θα πραγματοποιηθεί Οικονομική Επιτροπή από 14-08-2023 έως 25-08-2023, όμως σύμφωνα με το άρθρο 6 του ΦΕΚ 161/τ .Α’/22-8-2020, «Αποδοχές πάσης φύσεως χρηματοδοτήσεων, επιχορηγήσεων, συμπεριλαμβανομένων κατανομών Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων, επιδοτήσεων, δωρεών προς τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) α’ και β’ βαθμού, καθώς και αποφάσεων ένταξης πράξεων τους σε αναπτυξιακά προγράμματα, διενεργούνται με απόφαση της οικείας Οικονομικής Επιτροπής, εντός δέκα (10) ημερών από τη λήψη της σχετικής απόφασης χρηματοδότησης, επιχορήγησης, επιδότησης, δωρεάς ή ένταξης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΙΔΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

ΜΕΛΗ της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Πίνακας Αποδεκτών

Τακτικά Μέλη:
ΣΑΚΚΑΛΟΓΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΛΑΤΣΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΧΑΤΖΗ ΕΛΕΝΗ
ΚΑΝΑΒΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ
ΤΣΟΜΠΑΝΟΓΛΟΥ ΦΩΤΙΟΣ
ΚΑΝΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΚΑΤΙΜΕΡΤΖΟΓΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Αναπληρωματικά μέλη:
ΓΡΙΒΑ ΕΛΕΝΗ
ΚΑΡΒΟΥΝΙΑΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΑΝΑΜΟΥΡΛΟΓΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΚΛΑΡΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΒΑΝΔΩΡΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΜΠΟΤΖΙΟΛΗ ΕΛΕΝΗ

Μοιραστείτε
Close Search Window