Αποφάσεις ΔΣ|

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                    Νέα Ιωνία: 30-11-2023
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                                 Αρ. πρωτ.: 33194
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΓραφείοΔημοτικού Συμβουλίου
email: merimna@neaionia.gr
Αρ. πρόσκλησης:33η                                                                             35η Έκτακτη Δια περιφοράς Συνεδρίαση

Προς: Την κ. Δήμαρχο
και τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους
Δήμου Ν. Ιωνίας

Σας προσκαλούμε να συμμετέχετε στην ΕΚΤΑΚΤΗ 35η ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις (άρθρο 67 του Ν.3852/2010), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και του άρθρου 78 του Ν.4954/2022 (ΦΕΚ 13/Α΄/9-7-2022) την Πέμπτη 30-11-2023 και ώρα 11,00 (αποστείλατε με ηλεκτρονικό μήνυμα στο merimna@neaionia.gr ) την πρόθεση συμμετοχής σας στην δια περιφοράς συνεδρίαση και την ψήφο σας έως 11,30 για λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

ΘΕΜΑΤΑ

1. «8η Αναμόρφωση του δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2023».

2. «Ορισμός Υπευθύνου λογαριασμού και εισηγητή εκκαθάρισης δαπάνης για τις πληρωμές των δαπανών του έργου που χρηματοδοτείται από τον Προϋπολογισμό του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων- ΠΔΕ, της ΣΑΝΑ 355»

Η κατεπείγουσα σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου προέκυψε λόγο: της 4ης κατανομής στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια σχολική επιτροπή και τον ορισμό υπόλογων διαχειριστών στη ΣΑΝΑ 355.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ

 

 

 

 

 

Μοιραστείτε
Close Search Window