ΑΔΑ: ΩΝΣΠΩΚΥ-1ΡΘ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ 16890/2023

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ υπ’ αριθμ. 16687/ 12-6-2023 ΕΠΑΝΑ- ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ

«Πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας έως τρεις (3) μήνες για τις ανάγκες της Δημοτικής κατασκήνωσης στο Αλεποχώρι»

Ο Δήμος Νέας Ιωνίας Αττικής επανα-ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά είκοσι έξι (26) ατόμων χρονικής διάρκειας έως τρεις (3) μήνες για την κάλυψη εποχικών αναγκών της Δημοτικής Κατασκήνωσης στο Αλεποχώρι Αττικής.

Οι προς πλήρωση θέσεις είναι οι εξής:

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός θέσης Υπηρεσιά Έδρα υπηρεσίας Κλάδος/Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης Αριθμός Ατόμων
102 Δημοτική Κατασκήνωση
Νέας Ιωνίας
στο Αλεποχώρι
Νέα Ιωνία ΠΕ ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ/ΠΕ ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ Από
14-6-2023
έως
14-8-2023
2
103 Δημοτική Κατασκήνωση
Νέας Ιωνίας
στο Αλεποχώρι
Νέα Ιωνία ΠΕ ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ/ΠΕ ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ Από
14-6-2023
έως
29-7-2023
1
107 Δημοτική Κατασκήνωση
Νέας Ιωνίας
στο Αλεποχώρι
Νέα Ιωνία ΔΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΣΤΙΑΣΗΣ/ ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ Από
14-6-2023
έως
14-8-2023
3
108 Δημοτική Κατασκήνωση
Νέας Ιωνίας
στο Αλεποχώρι
Νέα Ιωνία ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ/ ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ Από
14-6-2023
έως
14-8-2023
1
109 Δημοτική Κατασκήνωση
Νέας Ιωνίας
στο Αλεποχώρι
Νέα Ιωνία ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ/ ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ Από
14-6-2023
έως
14-8-2023
1
110 Δημοτική Κατασκήνωση
Νέας Ιωνίας
στο Αλεποχώρι
Νέα Ιωνία ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ/ ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ Από
14-6-2023
έως
14-8-2023
1
111 Δημοτική Κατασκήνωση
Νέας Ιωνίας
στο Αλεποχώρι
Νέα Ιωνία ΔΕ ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΩΝ/ ΔΕ ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΩΝ Από
14-6-2023
έως
14-8-2023
1
113 Δημοτική Κατασκήνωση
Νέας Ιωνίας
στο Αλεποχώρι
Νέα Ιωνία ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΣΤΙΑΣΗΣ/
ΥΕ ΠΛΥΝΤΗΡ. ΣΚΕΥΩΝ. ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΣΤΙΑΣΗΣ-ΥΕ ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΩΝ
Από
14-6-2023
έως
14-8-2023
5
114 Δημοτική Κατασκήνωση
Νέας Ιωνίας
στο Αλεποχώρι
Νέα Ιωνία ΥΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΚΛΗΤΗΡΩΝ / ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ Από
14-6-2023
έως
14-8-2023
3
115 Δημοτική Κατασκήνωση
Νέας Ιωνίας
στο Αλεποχώρι
Νέα Ιωνία ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ / ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ Από
14-6-2023
έως
14-8-2023
5

Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 67 ετών.

Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν .

Να μην έχουν τα κωλύματα του άρθρου 16 (ποινική καταδίκη, υποδικία, στερητική ή επικουρική δικαστική συμπαράσταση) του Ν.3584/2007.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν και υποβάλλουν την αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά αυτοπροσώπως στα γραφεία της υπηρεσίας μας.Τηλέφωνα επικοινωνίας 2132000414, 2132000415, 2132000421 2132000470 και 2132000472.

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Ολόκληρη η ανακοίνωση θα βρίσκεται αναρτημένη στο Δημοτικό Κατάστημα και στο διαδικτυακό τόπο του Δήμου https://neaionia.gr/prokiryxeis
Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν το έντυπο της αίτησης καθώς και τις Υπεύθυνες Δηλώσεις, στο Δημαρχείο ή στον διαδικτυακό τόπο του Δήμου https://neaionia.gr/prokiryxeis
Για την ίδια ανακοίνωση επιτρέπεται η υποβολή μίας μόνο αίτησης.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι τρεις (3) ημέρες από 14/6/2023 έως και 16/6/2023.

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΘΩΜΑΪΔΟΥ

 

Για την ΕΠΑΝΑ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ 2023 2023 πατήστε εδώ

Για το ΝΕΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ 2Ης ΕΠΑΝΑ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ 2023 πατήστε εδώ

Για την ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 2μηνης Απασχόλησης πατήστε εδώ

Για την Υπεύθυνη δήλωση προσληπτέων για γενικά προσόντα πατήστε εδώ

 

Μοιραστείτε
Close Search Window