ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Περίληψη της υπ’ αρίθμ. 12486/5-5-2023 ανακοίνωσης

«Πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας έως τρεις (3) μήνες για τις ανάγκες της Δημοτικής κατασκήνωσης στο Αλεποχώρι»

Ο Δήμος Νέας Ιωνίας Αττικής ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά είκοσι εννέα (29) ατόμων χρονικής διάρκειας έως τρεις (3) μήνες για την κάλυψη εποχικών αναγκών της Δημοτικής Κατασκήνωσης στο Αλεποχώρι Αττικής.
Οι προς πλήρωση θέσεις είναι οι εξής:

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός θέσης Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Κλάδος/Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης Αριθμός Ατόμων
101 Δημοτική Κατασκήνωση
Νέας Ιωνίας
στο Αλεποχώρι
Νέα Ιωνία ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ /
ΠΕ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ
Από 14-06-2023
έως
14-08-2023
1
102 Δημοτική Κατασκήνωση
Νέας Ιωνίας
στο Αλεποχώρι
Νέα Ιωνία ΠΕ ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ/
ΠΕ ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ
Από 14-06-2023
έως
14-08-2023
2
103 Δημοτική Κατασκήνωση
Νέας Ιωνίας
στο Αλεποχώρι
Νέα Ιωνία ΠΕ ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ/
ΠΕ ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ
Από 14-06-2023
έως
29-07-2023
1
104 Δημοτική Κατασκήνωση
Νέας Ιωνίας
στο Αλεποχώρι
Νέα Ιωνία ΠΕ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ/
ΠΕ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Από 14-06-2023
έως
14-08-2023
3
105 Δημοτική Κατασκήνωση
Νέας Ιωνίας
στο Αλεποχώρι
Νέα Ιωνία ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ/
ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
Από 14-06-2023
έως
14-08-2023
1
106 Δημοτική Κατασκήνωση
Νέας Ιωνίας
στο Αλεποχώρι
Νέα Ιωνία ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΕΕΓΑΣΙΑΣ/
ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ
Από 14-06-2023
έως
14-08-2023
1
107 Δημοτική Κατασκήνωση
Νέας Ιωνίας
στο Αλεποχώρι
Νέα Ιωνία ΔΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΕΣΤΙΑΣΗΣ/ ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ
Από 14-06-2023
έως
14-08-2023
3
108 Δημοτική Κατασκήνωση
Νέας Ιωνίας
στο Αλεποχώρι
Νέα Ιωνία ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ/
ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ
Από 14-06-2023

έως
14-8-2023

1
109 Δημοτική Κατασκήνωση
Νέας Ιωνίας
στο Αλεποχώρι
Νέα Ιωνία ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ/
ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ
14-06-2023
έως
14-08-2023
1
110 Δημοτική Κατασκήνωση
Νέας Ιωνίας
στο Αλεποχώρι
Νέα Ιωνία ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ / ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ Από 14-06-2023
έως
14-08-2023
1
111 Δημοτική Κατασκήνωση
Νέας Ιωνίας
στο Αλεποχώρι
Νέα Ιωνία ΔΕ ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΩΝ/
ΔΕ ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΩΝ
Από 14-06-2023
έως
14-08-2023
1
112 Δημοτική Κατασκήνωση
Νέας Ιωνίας
στο Αλεποχώρι
Νέα Ιωνία ΔΕ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΩΝ/
ΔΕ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΩΝ
Από 14-06-2023
έως
14-8-2023
1
113 Δημοτική Κατασκήνωση
Νέας Ιωνίας
στο Αλεποχώρι
Νέα Ιωνία ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΣΤΙΑΣΗΣ/
ΥΕ ΠΛΥΝΤΗΡ. ΣΚΕΥΩΝ-
ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΣΤΙΑΣΗΣ-
ΥΕ ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΩΝ
Από 14-06-2023
έως
14-08-2023
5
114 Δημοτική Κατασκήνωση
Νέας Ιωνίας
στο Αλεποχώρι
Νέα Ιωνία ΥΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΚΛΗΤΗΡΩΝ/
ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
Από 14-06-2023
έως
14-08-2023
3
115 Δημοτική Κατασκήνωση
Νέας Ιωνίας
στο Αλεποχώρι
Νέα Ιωνία ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΧΩΡΩΝ / ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ
Από 14-06-2023
έως
14-08-2023
5

 

 

Οι υποψήφιοι της κατηγορίας ΔΕ Ναυαγοσωστών πρέπει να είναι ηλικίας από 18 ως 45 ετών ενώ οι υποψήφιοι των υπολοίπων ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 67 ετών.

Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν .

Να μην έχουν τα κωλύματα του άρθρου 16 (ποινική καταδίκη, υποδικία, στερητική ή επικουρική δικαστική συμπαράσταση) του Ν.3584/2007.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν και υποβάλλουν την αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Νέας Ιωνίας, Αγίου Γεωργίου 40, Τ.Κ. 142 34 Νέα Ιωνία, απευθύνοντας την στο Τμήμα Προσωπικού της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Προσωπικού της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών, τηλέφωνα επικοινωνίας 2132000414, 2132000415, 2132000421 2132000470 και 2132000472.

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Ολόκληρη η ανακοίνωση θα βρίσκεται αναρτημένη στο Δημοτικό Κατάστημα και στο διαδικτυακό τόπο του Δήμου https://neaionia.gr/prokiryxeis
Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν το έντυπο της αίτησης καθώς και τις Υπεύθυνες Δηλώσεις, στο Δημαρχείο ή στον διαδικτυακό τόπο του Δήμου https://neaionia.gr/prokiryxeis
Για την ίδια ανακοίνωση επιτρέπεται η υποβολή μίας μόνο αίτησης.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες από 10/5/2023 έως και 19/5/2023.

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΘΩΜΑΪΔΟΥ

 

Για την Ανακοίνωση δείτε αναλυτικά εδώ

Για την Αίτηση δείτε αναλυτικά εδώ

Για την Υπεύθυνη Δήλωση 2μηνης Απασχόλησης δείτε αναλυτικά εδώ

Για την Υπεύθυνη δήλωση προσληπτέων για γενικά προσόντα δείτε αναλυτικά εδώ

Μοιραστείτε
Close Search Window