ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ           Νέα Ιωνία 10/5/2024                             ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                                                Αρ.Πρωτ.: 14115

ΔΗΜΟΣ  ΝΕΑΣ  ΙΩΝΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ υπ’ αρίθμ. 14107/10-5-2024 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ

 

«Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών για την κάλυψη κατεπειγουσών εποχικών αναγκών του Τμήματος Άσκησης Κοινωνικών Πολιτικών για την Τρίτη Ηλικία της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας για την υλοποίηση του προγράμματος θαλάσσια μπάνια των ΚΑΠΗ του Δήμου Νέας Ιωνίας»

 

Ο Δήμος Νέας Ιωνίας Αττικής ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων χρονικής διάρκειας έως δύο (2) μήνες για την κάλυψη εποχικών αναγκών του Τμήματος Άσκησης Κοινωνικών Πολιτικών για την Τρίτη Ηλικία της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας του Δήμου Νέας Ιωνίας.

 

Οι προς πλήρωση θέσεις είναι οι εξής:

 

ΠΙΝΑΚΑΣ: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός θέσης Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα Διάρκεια

σύμβασης

Αριθμός

ατόμων

101 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ    ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ ΠΕ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΩΝ Από 17-6-2024

έως 26-7-2024

    2

 

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας από 18 ως 60 ετών [παρ. 15 του άρθρου 5 του Π.Δ. 71/2020 (ΦΕΚ 166/31.8.2020/τ. Α΄)].

Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλόλητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν.

Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 16 (ποινική καταδίκη, υποδικία, στερητική ή επικουρική δικαστική συμπαράσταση) του Ν.3584/2007.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν και υποβάλλουν την αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Νέας Ιωνίας, Αγίου Γεωργίου 40, Τ.Κ. 142 34 Νέα Ιωνία, απευθύνοντας την στο Τμήμα Προσωπικού της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών, τηλέφωνα επικοινωνίας: 2132000470, 2132000414, 2132000415, 2132000421 και 2132000472.

 

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Ολόκληρη η ανακοίνωση θα βρίσκεται αναρτημένη στο Δημοτικό Κατάστημα και στο διαδικτυακό τόπο του Δήμου https://neaionia.gr/prokiryxeis

 

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν το έντυπο της αίτησης καθώς και τις Υπεύθυνες Δηλώσεις, στο Δημαρχείο ή στον διαδικτυακό τόπο του Δήμου https://neaionia.gr/prokiryxeis

Κρίσιμος χρόνος συνδρομής των προϋποθέσεων και των κριτηρίων, που λαμβάνονται υπόψη για την επιλογή των υποψηφίων είναι ο χρόνος λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής.

Για την ίδια ανακοίνωση επιτρέπεται η υποβολή μίας μόνο αίτησης.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες από 15/5/2024 έως 24/5/2024.

 

Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ

 

Για την Ανακοίνωση πατήστε εδώ

Για το έντυπο Αίτησης πατήστε εδώ

Για την ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 2μηνης Απασχόλησης πατήστε εδώ

Για την Υπεύθυνη δήλωση προσληπτέων για γενικά προσόντα πατήστε εδώ

Για να κατεβάσετε τα έντυπα σε μορφή zip πατήστε εδώ

Μοιραστείτε
Close Search Window