ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                          Νέα Ιωνία 2/6/2023
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                        Αρ.πρωτ.: 15851
ΔΗΜΟΣ  ΝΕΑΣ  ΙΩΝΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ υπ’ αριθμ. 15844/2-6-2023 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ

«Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου έως δύο (2) μήνες για την κάλυψη των αναγκών του Τμήματος Παιδείας, Δια βίου Μάθησης και Πολιτισμού της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας για το «Πρόγραμμα Θερινής Απασχόλησης 2023»

Ο Δήμος Νέας Ιωνίας Αττικής ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά είκοσι ενός (21) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών με διάρκεια σύμβασης έως δύο (2) μήνες, για την υλοποίηση του «Προγράμματος Θερινής Απασχόλησης 2023» από  το  Τμήμα Παιδείας, Δια βίου Μάθησης και Πολιτισμού της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας του Δήμου Νέας Ιωνίας που εδρεύει στη Νέα Ιωνία Αττικής, με συγκεκριμένη ειδικότητα, διάρκεια σύμβασης και τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα :
ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Κωδικός θέσης Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Κλάδος/Ειδικότητα  Διάρκεια σύμβασης Αριθμός ατόμων
101 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ ΠΕ ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ/ΠΕ ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ
ΠΕ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ/ΠΕ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ
ΠΕ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝΣΠΟΥΔΩΝ/ΠΕ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΠΕ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ/ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ
ΤΕ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ/ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ
Από
19-6-2023
έως
28-7-2023
9
102 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ ΠΕ ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ/ΠΕ ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ
ΠΕ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ/ΠΕ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ
ΠΕ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ/ΠΕ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΠΕ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ/ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ
ΤΕ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ/ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ
Από
19-6-2023
έως
14-7-2023
6
103 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ ΠΕ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ/ΠΕ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Από
19-6-2023
έως
28-7-2023
3
104 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ ΠΕ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ/ΠΕ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Από
19-6-2023
έως
14-7-2023
2
105 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ ΠΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ/ΠΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ή
ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ/ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
Από
19-6-2023
έως
28-7-2023
1

ΠΡΟΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΧΟΝΤΕΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας από 21 έως 67 ετών.
Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλόλητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν.
Να μην έχουν το κώλυμα του άρθρου 16 (ποινική καταδίκη, υποδικία, στερητική ή επικουρική δικαστική συμπαράσταση) του Ν.3584/2007.

Θα προταθούν δημότες ή κάτοικοι του Δήμου Νέας Ιωνίας με εμπειρία σε προγράμματα δημιουργικής απασχόλησης, όπως αναλυτικά αναφέρεται στον πίνακα τυπικών προσόντων.

Υποψήφιοι με εμπειρία στη θέση Παιδαγωγού προτάσσονται σε σχέση με τους μη έχοντες αντίστοιχη εμπειρία.  Σε περίπτωση υποψηφίων χωρίς εμπειρία προτάσσονται οι δημότες / κάτοικοι Νέας Ιωνίας.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν και να υποβάλλουν την αίτηση και τα απαραίτητα δικαιολογητικά αυτοπροσώπως στα γραφεία της υπηρεσίας μας (Αγίου Γεωργίου 40- Νέα Ιωνία), τηλέφωνα επικοινωνίας 2132000470, 2132000414, 2132000415, 2132000421 και 2132000472.
Ολόκληρη η ανακοίνωση θα βρίσκεται αναρτημένη στο Δημοτικό Κατάστημα και στο διαδικτυακό τόπο του Δήμου https://neaionia.gr/prokiryxeis
Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν το έντυπο της αίτησης καθώς και τις Υπεύθυνες Δηλώσεις, στο Δημαρχείο ή στον διαδικτυακό τόπο του Δήμου https://neaionia.gr/prokiryxeis
Για την ίδια ανακοίνωση επιτρέπεται η υποβολή μίας μόνο αίτησης.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι έξι (6) ημέρες από 7/6/2023 έως 12/6/2023.

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΘΩΜΑΪΔΟΥ

 

Για την ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ πατήστε εδώ

Για την έντυπο της ΑΙΤΗΣΗΣ πατήστε εδώ

Για την ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 2μηνης Απασχόλησης πατήστε εδώ

Για την ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ προσληπτέων για γενικά προσόντα πατήστε εδώ

Μοιραστείτε
Close Search Window