Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί|

                                                      Νέα Ιωνία, 13 Οκτωβρίου 2022

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                            Αρ. Πρωτ.: 25085
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                              ΠΡΟΣ :Κάθε ενδιαφερόμενο
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ                    (Ανάρτηση στον επίσημο
Ταχ. Δ/νση : Αγ. Γεωργίου 40 & Αντλιοστασίου                       Ιστότοπο του Δήμου)
Τ.Κ. : 142 34, Νέα Ιωνία
Πληροφορίες : Λ. Πολύζος
Τηλέφωνο : 213 2000456, 451, 459
Fax : 210 2776131
E-mail : procurement@neaionia.gr

 

Θέμα: «Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την άμεση προμήθεια τροφίμων (είδη παντοπωλείου & ελαιόλαδο), για την κάλυψη των άμεσων αναγκών του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Νέας Ιωνίας».

Σχετ.: Η αριθ. πρωτ.23025/21-9-2022 μελέτη του Τμήματος Προμηθειών & Διαχείρισης Υλικού του Δήμου μας.

Ο Δήμος Νέας Ιωνίας σας ανακοινώνει ότι πρόκειται να προβεί στην απευθείας ανάθεση (παρ. 10 του άρθρου 6 του ν. 4412/2016) για την προμήθεια τροφίμων (είδη παντοπωλείου & ελαιόλαδο) για τις άμεσες ανάγκες του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου, εκτιμώμενης αξίας 33.875,14 ευρώ με το Φ.Π.Α., (Τμήματα 1 & 3), σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές που προσδιορίζονται στην σχετική μελέτη του Τμήματος Προμηθειών & Διαχείρισης Υλικού του Δήμου μας (την οποία σας επισυνάπτουμε) και με κριτήριο ανάδειξης αναδόχου την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής (άρθρα 86 & 118 του ν.4412/2016).

Βάσει των ανωτέρω και σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 120 του ν. 4412/2016, σας καλούμε όπως καταθέσετε σε κλειστό φάκελο την οικονομική προσφορά σας, μέσω του πρωτοκόλλου του Δήμου συνοδευόμενη από σχετικό διαβιβαστικό που θα φέρει τα στοιχεία της εταιρίας σας και της σχετικής μελέτης, έως και την Πέμπτη, 20/10/2022 και ώρα 12:00 π.μ.

Επίσης, η εν λόγω προσφορά σας θα πρέπει να είναι αναλυτική, σύμφωνα με τη σχετική μελέτη και τον πίνακα του ενδεικτικού προϋπολογισμού, όπου δεν θα ξεπερνά ανά είδος τα όρια αυτού και θα προσδιορίζεται σε αυτήν ρητά εάν η συνολική προσφερόμενη τιμή είναι με ή χωρίς Φ.Π.Α., ενώ παράλληλα να φέρει υπογραφή και σφραγίδα της εταιρίας. Σε αντίθετη περίπτωση, εάν δεν πληροί τα ανωτέρω δεν θα γίνει δεκτή.

Επιπλέον, προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016, ο Ανάδοχος πριν την Ανάθεσητης Δημάρχου για την εκτέλεση της σύμβασης και μετά από δική μας ενημέρωση και πρόσκληση θα πρέπει να μας προσκομίσει τα κάτωθι δικαιολογητικά:

α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου η την υποβολή υπεύθυνης δήλωσης εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου, ή σε περίπτωση νομικού προσώπου την υποβολή αυτής εκ μέρους του νόμιμου εκπροσώπου, όπως αυτός ορίζεται στην περίπτωση 79Α του Ν.4412/2016. (άρθρο 80 παρ. 9 του Ν.4412/2016, όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 7αγ του άρθρου 43 του Ν.4506/2019)

β. Φορολογική ενημερότητα

γ.Υπεύθυνη δήλωση με τους οργανισμούς ασφάλισης που υποχρεούται ο Οικ. Φορέας να καταβάλει εισφορές και Ασφαλιστική ενημερότητα από αυτούς.

δ. Εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του νόμιμου εκπροσώπου (άρθρο 93 του Ν.4412/2016).

ε. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία δηλώνουν ότι τα είδη τροφίμων που θα προσφέρουν, έχουν τις τεχνικές προδιαγραφές που αναφέρονται στην με αριθ. πρωτ.23025/21-9-2022 μελέτη του Τμήματος Προμηθειών & Διαχείρισης Υλικού του Δήμου μας.

Για περισσότερες πληροφορίες, σχετικά με τις προδιαγραφές της εν λόγω μελέτης, μπορείτε να επικοινωνείτε (καθημερινά και κατά τις ώρες λειτουργίας του Δήμου) με τη Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας τηλ.210 2777198, 210 2793916 (κ. Μιχάλης Σουρμελής).

 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΙΔΗΣ

Κοινοποίηση:
Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου
Γενικό Γραμματέα
Αντιδήμαρχο Οικονομικών Υπηρεσιών
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας
Τμήμα Προμηθειών & Διαχείρισης Υλικού

 

 

Για την Μελέτη (πατήστε δώ)

Για το υπόδειγμα προσφοράς τμημάτων 1 & 3 (πατήστε εδώ)

Μοιραστείτε
Close Search Window