Ανακοινώσεις|

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                 Νέα Ιωνία, 12.9.2022
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ                                                     Αρ. Πρωτ/λλου 22119
Δ/νση : Τεχνικών Υπηρεσιών
Τμήμα : Μελετών και Κατασκευής Έργων
Ταχ. Δ/νση :Αγ. Γεωργίου 40
και Αντλιοστασίου
142 34 ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ
Πληροφορίες : Γ. Χουτζούμης
Τηλέφωνο : 213-2000.440
Ηλ. δ/νση : ghoud@neaionia.gr
Συσκ. Τηλ/τυπίας : 210-27.14.090

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Θέμα: Κλήρωση μελών επιτροπής παραλαβής του έργου «Συμπληρωματικές Ηλεκτρομηχανολογικές Εργασίες για το έργο «Γεωθερμικό Σύστημα Τηλεκλιματισμού και άλλες εφαρμογές Α.Π.Ε.»».

Έχοντας υπ’ όψιν:
1) Την ανάγκη συγκροτήσεως της επιτροπής παραλαβής του έργου «Συμπληρωματικές Ηλεκτρομηχανολογικές Εργασίες για το έργο «Γεωθερμικό Σύστημα Τηλεκλιματισμού και άλλες εφαρμογές Α.Π.Ε.»» βάσει άρθρου 170, παρ. 3, Ν. 4412/2016.
2) Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 4024/2011 περί συγκροτήσεως συλλογικών οργάνων της διοικήσεως.
3) Την υπ’ αρ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21508 από 4.11.2011 Απόφαση Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλ. Διακυβέρνησης (ΦΕΚ Β΄ 2540) με θέμα «Διενέργεια της διαδικασίας κληρώσεως για τον ορισμό μελών των συλλογικών οργάνων της διοίκησης για τη διεξαγωγή δημόσιων διαγωνισμών ή την ανάθεση ή την αξιολόγηση, παρακολούθηση, παραλαβή προμηθειών, υπηρεσιών ή έργων».

ανακοινούμε

ότι την Τετάρτη 14.9.2022 και ώρα 8:00 π.μ. η καθ’ ημάς Διεύθυνση θα διενεργήσει στο ευρισκόμενο στον δ΄ όροφο του Δημαρχείου γραφείο της δημόσια κλήρωση για την ανάδειξη των τριών τακτικών και των τριών αναπληρωματικών μελών της εν θέματι επιτροπής.

Ο Διευθυντής
Τεχνικών Υπηρεσιών

Εμμ. Σμαραγδάκης

 

 

Εσωτερική Διανομή:
α) Γραφείον Δημάρχου
β) Τμήμα Υποστηρίξεως Πολιτικών Οργάνων του Δήμου
γ) Φάκελος έργου υπ’ αρ. μελέτης 2/2017
δ) Χρονολογικό Αρχείο

Μοιραστείτε
Close Search Window