Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί|

Καταχωριστέα στο διαδίκτυο

ΑΔΑ: 97Μ7ΩΚΥ-ΟΦ8

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                        Νέα Ιωνία, 21 Δεκεμβρίου 2022
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                         Αρ. Πρωτ.: 31679
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ
Ταχ. Δ/νση : Αγ. Γεωργίου 40 & Αντλιοστασίου
Τ.Κ. : 142 34, Νέα Ιωνία
Τηλέφωνο : 213 2000407, 451, 456, 459
E-mail : procurement@neaionia.gr

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ

προκηρύσσει διαγωνισμό με ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ και χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης, «άνω των ορίων», με αντικείμενο την «Προμήθεια διαφόρων οχημάτων και μηχανημάτων έργου» προκειμένου να ενισχυθεί και να εκσυγχρονιστεί ο υφιστάμενος στόλος οχημάτων και μηχανημάτων έργου της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος του Δήμου και εκτιμώμενη αξία που ανέρχεται στο ποσό των 975.000,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. 24%, ήτοι συνολικής δαπάνης 1.209.000,00 ευρώ (αριθ. πρωτ. 31617/21-12-2022 διακήρυξη – ΑΔΑΜ: 22PROC011870073 2022-12-21). Η διενέργεια του εν λόγω διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί μέσω της διαδικτυακής πύλης: www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος, με Συστημικό Αριθμό: 178592.
Ειδικότερα, η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται στα κάτωθι επτά (7) ΤΜΗΜΑΤΑ:

ΤΜΗΜΑ / ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Κ.Α. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ/

ΤΙΤΛΟΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

(σε τμχ)

CPV ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ

(χωρίς Φ.Π.Α. σε ευρώ)

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2023

ανά Κ.Α. & ανά ΟΧΗΜΑ

ΤΜΗΜΑ 1: Απορριμματοφόρα Οχήματα 1.1.Απορριμματοφόρο όχημα τύπου πρέσας χωρητικότητας 16 κυβικών μέτρων 62.7132.0002

«Προμήθεια απορριματοφόρων Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ  ΙΙ»

2 34144512-0 348.000,00 624.000,00

 

431.520,00 773.760,00
1.2.Απορριμματοφόρο όχημα τύπου πρέσας χωρητικότητας 10 κυβικών μέτρων 1 138.000,00 171.120,00
1.3.Απορριμματοφόρο  όχημα τύπου περιστρεφόμενου τύμπανου (μύλος) χωρητικότητας 10 κυβικών μέτρων 1 34144511-3 138.000,00 171.120,00
ΤΜΗΜΑ 2: Βυτιοφόρο 10 κυβικών μέτρων 62.7132.0003

«Προμήθεια μηχανημάτων έργου ή και συνοδευτικού εξοπλισμού “ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ”»

1 34144212-7 150.000,00 331.000,00

 

186.000,00 410.440,00
ΤΜΗΜΑ 3: Εκσκαφέας – Φορτωτής 1 43262100-8 85.000,00 105.400,00
ΤΜΗΜΑ 4: Μικροφορτωτής 1 34144710-8 50.000,00 62.000,00
ΤΜΗΜΑ 5: Αυτοκινούμενο διαγραμμιστικό 1 34922000-6 24.000,00 29.760,00
ΤΜΗΜΑ 6: Πρεμνοκόφτης 1 42611000-2 22.000,00 27.280,00
ΤΜΗΜΑ 7: Επιβατικό όχημα υβριδικό 20.7132.0009 «Προμήθεια επιβατικού αυτοκινήτου» 1 34110000-1 20.000,00 24.800,00
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2023

(με Φ.Π.Α. 24%)

975.000,00 1.209.000,00

   Η εν λόγω σύμβαση θα ανατεθεί με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής ανά ΤΜΗΜΑ και χωρίς περιορισμό στον αριθμό των ΤΜΗΜΑΤΩΝ που μπορούν να ανατεθούν στον ίδιο οικονομικό φορέα.
Πρόσβαση στα έγγραφα: Η διακήρυξη και η προκήρυξη θα αναρτηθούν στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ., ενώ η περίληψη στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και στον τύπο. Παράλληλα, οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς μπορούν να έχουν ελεύθερη, πλήρη, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης μέσω της ιστοσελίδας της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL): www.neaionia.gr, στη διαδρομή: https://neaionia.gr/prokiryxeis-diagonismoi (Προκηρύξεις ► Προκηρύξεις – Διαγωνισμοί).
Κωδικός CPV: 34144512-0, 34144511-3, 34144212-7, 43262100-8, 34144710-8, 34922000-6, 42611000-2, 34110000-1.
Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού: Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. (https://nepps.eprocurement.gov.gr/). Ως καταληκτική ημερομηνία παραλαβής προσφορών ορίζεται η Δευτέρα, 23/01/2023 και ώρα 15:00 μμ. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη, 26/01/2023 και ώρα 11:00 πμ.
Χρόνος ισχύος προσφορών: Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών. Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται. Προσφορές γίνονται δεκτές είτε για ένα (1) ΤΜΗΜΑ ή και για περισσότερα, είτε για το σύνολο των επτά (7) ΤΜΗΜΑΤΩΝ της εν λόγω προμήθειας, αρκεί να προσφέρουν για το σύνολο της ποσότητας των ειδών που συνθέτουν κάθε ένα από αυτά και χωρίς περιορισμό στον αριθμό των ΤΜΗΜΑΤΩΝ που μπορούν να ανατεθούν σε κάθε έναν από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς.
Εγγύηση Συμμετοχής: Για την έγκυρη συμμετοχή απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, το ύψος της οποίας ορίζεται σε δύο (2) τοις εκατό (%), υπολογιζόμενη επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., του κάθε ΤΜΗΜΑΤΟΣ που θα συμμετέχουν (με ανάλογη στρογγυλοποίηση). Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να έχει ισχύ τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς.
Δαπάνη δημοσίευσης: Η δημοσίευση στον ελληνικό τύπο βαρύνει εξ’ ολοκλήρου τον ανάδοχο και σε περίπτωση που αναδειχθούν περισσότεροι του ενός (1) αναδόχου, η δαπάνη θα επιμεριστεί αναλογικά.
Για πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Προμηθειών & Διαχείρισης Υλικού της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου, καθημερινά κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (στοιχεία επικοινωνίας: 213 2000407, 459  e-mail: procurement@neaionia.gr  αρμόδιοι υπάλληλοι: κος Ν. Τζες, κα Ρ. Σταθακοπούλου).

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΙΔΗΣ

Πατήστε εδώ για την:

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I – Μελέτη

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΙ – Ε.Ε.Ε.Σ. (PDF)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΙ – Ε.Ε.Ε.Σ. (XML)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΙΙ-Φύλλα Συμμόρφωσης

 

 

 

Κοινοποίηση:
– Εφημερίδα «ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ»
– Εφημερίδα «Χ-ΤΥΠΟΣ»

 

Μοιραστείτε
Close Search Window