Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί|

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                            Νέα Ιωνία 21 / 9 / 2022
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ 
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                   Αρ. Πρωτ.: 121
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Ν.Π.Δ.Δ.
Αγίου Γεωργίου 40 – T.K 142 34
Νέα Ιωνία Αττικής

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΩΝ
ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΏΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Ο Πρόεδρος Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής λαμβάνοντας υπόψη :

1) Tην παράγραφο 1 του άρθρου 3 της Υπουργικής απόφασης 8440/2011 «Καθορισμός λειτουργίας των Σχολικών Επιτροπών και ρύθμιση οικονομικών θεμάτων αυτών»
2) Την απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας Π1/3305/3-11-2010 (ΦΕΚ 1789 Β’/12-11-2010)
3) Την υπ. Αριθμ. 31/2022 Πράξη Διοικητικού Συμβουλίου της Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής σχετικά με την έγκριση μελέτης & έγκριση διενέργειας μειοδοτικής δημοπρασίας για την ετήσια εργασία συντήρησης και επισκευής των φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων των σχολικών κτιρίων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ενδεικτικού προϋπολογισμού μέχρι του ανώτατου ποσού των 13.000 ευρώ συν Φ.Π.Α. 24%
4) Την υπ. Αριθμ. 38/2022 Πράξη Διοικητικού Συμβουλίου της Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής με την οποία αποφάσισε την επανάληψη της διαδικασίας.

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι

1) Επαναληπτική Μειοδοτική Δημοπρασία για την ετήσια εργασία συντήρησης και επισκευής των φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων των σχολικών κτιρίων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης , σύμφωνα με τους όρους της 31 /2022 Πράξης Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής και της 94/2022 μελέτης Τμήματος Παιδείας

Η Μειοδοτική δημοπρασία θα διεξαχθεί την 28ην Σεπτεμβρίου 2022 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.00 μ.μ. στα γραφεία της Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής Αγίου Γεωργίου 40 – Α όροφος.

Πέραν της ανωτέρω ημερομηνίας και ώρας, δεν θα γίνονται δεκτές αιτήσεις.

2) Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα φυσικά ή Νομικά πρόσωπα, συνεταιρισμοί, και ενώσεις
3) Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το γραφείο μας για περαιτέρω διευκρινίσεις και παραλαβή της μελέτης και της διακήρυξης στο τηλέφωνο : 2132000462
Στην Αίτηση συμμετοχής & στο φάκελο δικαιολογητικών θα αναγράφονται τα εξής : Τα στοιχεία του προσφέροντος : Ονοματεπώνυμο φυσικού προσώπου ή Επωνυμία νομικού προσώπου -Ταχυδρομική διεύθυνση – Τηλέφωνο και θα απευθύνεται : ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ. ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΤΗΣ 28/9/2022 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΏΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ Β΄ΘΜΙΑΣ

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ

ΟΥΡΑΝΙΑ ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ

 

Για την Μελέτη πατήστε εδώ

Για την Διακήρυξη πατήστε εδώ

Μοιραστείτε
Close Search Window
el
enel