ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                   19/04/2024
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ                                                                                              Α.Π 12064 ΕΞ 2024
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ
Ταχ. Δ/νση : Αγίου Γεωργίου 40 & Αντλιοστασίου
Ταχ. Κώδ. : 142 34 Νέα Ιωνία
Πληροφ.: Ε. Τσαμάκη &Ν. Τζες
Τηλέφ.: 2132000456, 459, 557
e-mail : procurement@neaionia.gr

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ

Προκηρύσσει Ανοικτό διαγωνισμό, «κάτω των ορίων», με σφραγισμένες προσφορές για την επιλογή αναδόχου για την «Παροχή υπηρεσιών για την μεταφορά ατόμων για την κάλυψη των αναγκών της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας του Δήμου Νέας Ιωνίας», συνολικής εκτιμώμενης αξίας 107.035,00€ συν ΦΠΑ 13% (CPV:60172000-4 Ενοικίαση λεωφορείων και πούλμαν με οδηγό), (αριθ. πρωτ. Διακήρυξης: 11812/17-04-2024).

 

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης: www.promitheus.gov.gr  του ως άνω Συστήματος, με Συστημικό Αριθμό: 348737

 

Κ.Α. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ-ΤΙΤΛΟΣ ΤΜΗΜΑ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ Φ.Π.Α.13% ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2024 ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ Φ.Π.Α. 13% ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2025 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΦΠΑ 13% 
15.6413.0002 «Μεταφορά μελών των ΚΑΠΗ» ΤΜΗΜΑ 1: Μεταφορά μελών των Κ.Α.Π.Η. σε ημερήσιες εκδρομές, συνεστιάσεις και θεατρικές παραστάσεις 18.209,95€ 16.633,60€ 34.843,55€
15.6413.0002 «Μεταφορά μελών των ΚΑΠΗ» ΤΜΗΜΑ 2: Μεταφορά μελών των Κ.Α.Π.Η. σε θαλάσσια μπάνια 36.612,00€ 36.612,00€
15.6483.0001 «Έξοδα οργάνωσης και εκτέλεσης αθλητικών πολιτιστικών εκδηλώσεων στις κατασκηνώσεις (μεταφορά με πούλμαν)» ΤΜΗΜΑ 3: Μετακινήσεις κατασκηνωτών και προσωπικού της Δημοτικής Κατασκήνωσης, παραμονή λεωφορείων με οδηγούς, θαλάσσια μπάνια, εσωτερικές μετακινήσεις μελών Κ.Α.Π.Η. καθώς και μεταφορά φιλοξενούμενων (παιδιά από αδελφοποιημένους Δήμους και εθελοντές του Δήμου) της Δημοτικής Κατασκήνωσης 41.064,20€ 41.064,20€
15.6413.0001 «Μεταφορά μαθητών» ΤΜΗΜΑ 4:Μεταφορά μαθητών σχολείων σε παρελάσεις, εκδηλώσεις και δράσεις 994,40€ 994,40€ 1.988,80€
15.6413.0004 «Μεταφορές Αθλουμένων Ο.Π.Α.Ν» ΤΜΗΜΑ 5: Μεταφορά αθλουμένων του Δήμου 768,40€ 768,40€ 1.536,80€
15.6413.0007«Μεταφορές μελών των πολιτιστικών τμημάτων του Ο.Π.Α.Ν» ΤΜΗΜΑ 6: Μεταφορά μελών των πολιτιστικών τμημάτων Δήμου 960,50€ 960,50€ 1.921,00€
15.6413.0008 «Δαπάνες μεταφοράς παιδιών Δημοτικών Παιδικών Σταθμών» ΤΜΗΜΑ 7: Μεταφορά παιδιών που φιλοξενούνται στους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς 1.491,60€ 1.491,60€ 2.983,20€

ΣΥΝΟΛΟ

100.101,05 € 20.848,50 € 120.949,55 €

 

Η σύμβαση θα ανατεθεί με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά  βάσει τιμής ανά Τμήμα, χωρίς περιορισμό των Τμημάτων που μπορεί να ανατεθούν στον ίδιο οικονομικό φορέα.

Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια Διαγωνισμού: Ο Διαγωνισμός θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. (www.promitheus.gov.gr). Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η Πέμπτη 09/05/2024 και ώρα 15:00.

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 14/05/2024 και ώρα 11:00 π.μ.

Χρόνος ισχύος προσφορών: Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για χρονικό διάστημα οκτώ [8] μηνών, διάστημα υπολογιζόμενο από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών. Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται. Προσφορές γίνονται αποδεκτές είτε για ένα Τμήμα ή και για περισσότερα Τμήματα ή και για το σύνολο των Τμημάτων της οικείας μελέτης.

Εγγύηση Συμμετοχής: Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαγωνιστική διαδικασία απαιτείται η κατάθεση Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής, το ύψος της οποίας ορίζεται σε δύο (2) τοις εκατό [%], υπολογιζόμενη επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, εφόσον ο προσφέρων συμμετέχει για το σύνολο των τμημάτων, άλλως για ποσό που θα καλύπτει το δύο (2) τοις εκατό [%] κάθε Τμήματος. Η Εγγύηση Συμμετοχής πρέπει να έχει ισχύ για τουλάχιστον τριάντα [30] ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς.

Πρόσβαση στα έγγραφα: Η Διακήρυξη θα αναρτηθεί στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ., ενώ η Περίληψη Διακήρυξης στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ». Παράλληλα, οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς  μπορούν να έχουν ελεύθερη, πλήρη, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης μέσω της ιστοσελίδας της Αναθέτουσας Αρχής, στη διεύθυνση (URL): https://neaionia.gr/prokiryxeis-diagonismoi, στη διαδρομή: Προκηρύξεις Διαγωνισμών ► Προκηρύξεις – Διαγωνισμοί.

Για περαιτέρω πληροφορίες ή/και τυχόν διευκρινίσεις, οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς μπορούν να απευθύνονται (καθημερινά και κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες) στο Τμήμα Προμηθειών & Διαχείρισης Υλικού του Δήμου Νέας Ιωνίας [τηλέφωνα επικοινωνίας: 2132000459, 456, 557 & e-mail: procurement@neaionia.gr, αρμόδιοι υπάλληλοι Ν. Τζες/Έλ. Τσαμάκη].

 

Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΝΟΥΡΗΣ

 

 

 

 

Εσωτερική Διανομή:
Γενικός Γραμματέα

Καθ’ ύλη αρμόδιοι Αντιδήμαρχοι

Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας

 

Για τα Τέυχη Δημοπράτησης πατήστε εδώ

 

Μοιραστείτε
Close Search Window