Αποφάσεις ΟΕ|

Πράξη 299η:  Λήψη απόφασης περί έγκρισης ή μη του ενιαίου πρακτικού ηλεκτρονικής αποσφράγισης – ελέγχου Δικαιολογητικών Συμμετοχής –αξιολόγησης Τεχνικών & Οικονομικών Προσφορών του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού «κάτω των ορίων»  για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών ετήσιας ασφάλισης όλων των οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου Νέας Ιωνίας καθώς και ορισμός προσωρινού αναδόχου».  (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 300η:  Έγκριση 5ου πρακτικού συμμόρφωσης με Απόφαση της ΕΑΔΗΣΥ για τον διαγωνισμό Επικαιροποίησης -Τροποποίησης μελετών συστημάτων πυροπροστασίας για τις σχολικές μονάδες του Δήμου Νέας Ιωνίας.  (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 301η:  Εκτέλεση της με αρ. Α 10810/2023 αποφάσεως του 24ου Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών.

Πράξη 302η:  Αποζημίωση της κ. C. Jolanta- Εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς.

Πράξη 303η:  Έγκριση δαπάνης που αφορά στην οικονομική ενίσχυση άπορου δημότη.

Πράξη 304η:  Έγκριση δαπανών απόδοσης λογαριασμού και απαλλαγή του υπόλογου υπαλλήλου Σταματίου Σπιθουράκη, Χρηματικού Εντάλματος προπληρωμής, για την αντιμετώπιση δαπανών πληρωμής παράβολων για τον έλεγχο από ΚΤΕΟ, τριών (3) λεωφορείων της Δημοτικής Συγκοινωνίας, για το έτος 2023.  (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 305η:  Έγκριση δαπανών απόδοσης λογαριασμού  και απαλλαγή του υπολόγου υπαλλήλου   Μακρίδη Ιωάννη, xρηματικού  εντάλματος προπληρωμής, για την αντιμετώπιση δαπανών πληρωμής παράβολων για τον έλεγχο αυτοκινήτων του Δήμου από  ΚΤΕΟ, για το έτος 2023, και για την αντιμετώπιση εκτάκτων δαπανών συντήρησης και επισκευής οχημάτων του Δήμου για τον έλεγχο από  ΚΤΕΟ, για το έτος 2023.  (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 306η:  Έγκριση δαπανών απόδοσης λογαριασμού από την υπόλογη υπάλληλο Μιχάλη Σουρμελή του Χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για την κάλυψη δαπάνης πληρωμών εκτάκτων αναγκών για την αντιμετώπιση του Κορωνοϊού – Απαλλαγή υπολόγου.  (δείτε αναλυτικά εδώ)

Μοιραστείτε
Close Search Window