Αποφάσεις ΟΕ|

Πράξη 276η:  «Επικύρωση πρακτικού αποσφράγισης – ελέγχου Δικαιολογητικών Συμμετοχής –αξιολόγησης Τεχνικών & Οικονομικών Προσφορών του Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού, «κάτω των ορίων», για την προμήθεια Μέσων Ατομικής Προστασίας (Μ.Α.Π.) για τους δικαιούχους εργαζόμενους του Δήμου Νέας Ιωνίας  και στολών για το προσωπικό της Δημοτικής Αστυνομίας, έτους 2023 καθώς και ορισμός «ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ».  (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 277η: «Έγκριση έκδοσης Χρηματικού Εντάλματος προπληρωμής και ορισμός υπολόγου υπαλλήλου, για την αντιμετώπιση δαπανών πληρωμής παράβολων για τον έλεγχο από ΚΤΕΟ, τριών (3) λεωφορείων της Δημοτικής Συγκοινωνίας για το έτος 2023».  (δείτε αναλυτικά εδώ)

 

Μοιραστείτε
Close Search Window