Αποφάσεις ΟΕ|

Πράξη 122:  «Έγκριση έκδοσης Χρηματικού Εντάλματος προπληρωμής και ορισμός υπολόγου υπαλλήλου για την αντιμετώπιση έκτακτων και απρόβλεπτων αναγκών που θα προκύψουν κατά την προετοιμασία της διεξαγωγής των Βουλευτικών Εκλογών της 21ης Μαίου 2023»  (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 123:  «Έγκριση πρακτικού αποσφραγίσεως προσφορών και ελέγχου υποβολής εγγυητικών επιστολών συμμετοχής και απόρριψη προσφορών κατά τον διαγωνισμό για την ανάληψη του έργου «Διαμόρφωση κοινόχρηστων χώρων και πλατειών περιοχής Καλογρέζας».  (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 124:  Έγκριση η μη πρακτικών αποσφράγισης και αξιολόγησης, δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικών και οικονομικών προσφορών, των συμμετεχόντων σε Ανοικτό Διαγωνισμό άνω των ορίων που διενεργήθηκε για την προμήθεια τροφίμων των αναγκών της Δημοτικής κατασκήνωσης Νέας Ιωνίας για την περίοδο λειτουργίας της το καλοκαίρι του έτους 2023 και ορισμός Προσωρινών Αναδόχων.  (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 125:  Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης στον Κ.Α 15.6255.0001, με τίτλο:« Λοιπά ασφάλιστρα», συνολικού ύψους 1500 € για την πληρωμή ασφαλίστρων για τους κατασκηνωτές και το προσωπικό της Δημοτικής Κατασκήνωσης.  (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 126:  «Έγκριση έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής και ορισμός υπολόγου υπαλλήλου για την αντιμετώπιση δαπάνης πληρωμής Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου για τη Δημοτική Κατασκήνωση».  (δείτε αναλυτικά εδώ)

Μοιραστείτε
Close Search Window