ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
Ταχ. Δ/νση: Αγίου Γεωργίου 40
Ταχ. Κωδ.: 14234
Πληροφορίες: Νικόλαος Τζες
Τηλέφωνο: 2132000459
.
.

.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ANOIKTOY ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ

.

Προκηρύσσει ΑΝΟΙΚΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ για την  «Προμήθεια καφέ κάδων», με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από  οικονομική άποψη προσφορά βάσει   τιμής.

.
1.  Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
     Διεύθυνση: Αγίου Γεωργίου 40
     Τηλέφωνο: 2132000459
     E-mail: procurement@neaionia.gr
.
2.  Τίτλος: «Προμήθεια καφέ κάδων»
.
3.  CPV 44613700-7 «Απορριμματοφόροι Κάδοι»
.
4.  Υποδιαίρεση σε τμήματα: ΟΧΙ
.
5.  Περιγραφή – αντικείμενο της σύμβασης: Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια καφέ κάδων 1100 λίτρων, για τις ανάγκες του Δήμου Νέας Ιωνίας.
.
6.  Συνολικός προϋπολογισμός:
     175.000,00 € χωρίς Φ.Π.Α.
       42.000,00 € Φ.Π.Α. (24%)
      217.000,00 € συνολικός προϋπολογισμός
.
7.  Διάρκεια σύμβασης: Από την υπογραφή της σύμβασης και για εξήντα (60) ημέρες
.
8.   Απαιτούμενες εγγυήσεις: Η προσφορά πρέπει υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού να συνοδεύεται από Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής στο διαγωνισμό, το ύψος της οποίας πρέπει να ανέρχεται στο 2% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης προ Φ.Π.Α., ήτοι τρεις  χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (3.500,00€).
.
9.  Βασικοί όροι χρηματοδότησης:  Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Υπουργείο Εσωτερικών – Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», Άξονας «Περιβάλλον». Η Πράξη εντάχθηκε με την Α.Π.: 11558/29-09-2022 Απόφαση Ένταξης (ΑΔΑ: 6Β9746ΜΤΛ6-ΧΙΠ) του αν. Υπουργού Εσωτερικών  Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται μέσω αναπτυξιακού δανείου που χορηγείται από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, συνομολογήθηκε με δανειακή σύμβαση μεταξύ του Ταμείου  Παρακαταθηκών και Δανείων και του Δήμου Νέας Ιωνίας και αποπληρώνεται από πόρους του Εθνικού ή του συγχρηματοδοτούμενου σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ), μέσω λογαριασμού που συστήνεται στο Τ.Π. & Δανείων
.
10.  Διάθεση εγγράφων – στοιχείων του διαγωνισμού: Το σύνολο των τευχών του διαγωνισμού θα βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Δήμου Νέας Ιωνίας και συγκεκριμένα στη διεύθυνση: https://neaionia.gr/ όπου παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση καθώς και στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. και στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.(www.promitheus.gov.gr)
.
11.  Χρόνος και τόπος υποβολής των προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών:  09/02/2024 και ώρα  21 : 00 Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών:  04/03/2024 και ώρα  11 : 00 . Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ήτοι 08/03/2024 και ώρα  15 : 00
.
12.  Γλώσσα σύνταξης των προσφορών είναι η Ελληνική.
.
13.  Δικαίωμα συμμετοχής
.
1.  Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:
    α) κράτος-μέλος της Ένωσης,
    β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
  γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5, 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω      Συμφωνίας, καθώς και
   δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
Στο βαθμό που καλύπτονται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5, 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ΣΔΣ, καθώς και τις λοιπές διεθνείς συμφωνίες από τις οποίες δεσμεύεται η Ένωση, οι αναθέτουσες αρχές επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς των χωρών που έχουν υπογράψει τις εν λόγω συμφωνίες μεταχείριση εξίσου ευνοϊκή με αυτήν που επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς της Ένωσης
.
2.  Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Η αναθέτουσα αρχή  μπορεί να απαιτήσει από τις ενώσεις οικονομικών φορέων να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή, εφόσον τους ανατεθεί η σύμβαση.
.
Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.
.
14.  Εναλλακτικές προσφορές: Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές ή αντιπροσφορές
.
15. Χρόνος ισχύος των προσφορών:  Εννέα μήνες (9) από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού
.
16.  Προδικαστικές προσφυγές:  Αναλυτικά στο άρθρο 3.4 της Διακήρυξης
.
17.  Όλες οι αναλυτικές πληροφορίες, καθώς και οι χώροι παράδοσης περιλαμβάνονται στην διακήρυξη του διαγωνισμού.
.
.
.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΚΑΝΑΒΟΣ

.
.
Για τα Τεύχη Δημοπράτησης πατήστε εδώ
Μοιραστείτε
Close Search Window