ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ                                                                   ΑΔΑ: Ψ0ΝΨΩΚΥ-2Μ2

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                       Νέα Ιωνία 3/7/2024

ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                                      Αρ.Πρωτ.: 21352

ΔΗΜΟΣ  ΝΕΑΣ  ΙΩΝΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ υπ’ αρίθμ. 21344/3-7-2024 ΕΠΑΝΑ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ

 

«Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών για την κάλυψη κατεπειγουσών εποχικών αναγκών του Τμήματος Άσκησης Κοινωνικών Πολιτικών για την Τρίτη Ηλικία της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας για την υλοποίηση του προγράμματος θαλάσσια μπάνια των ΚΑΠΗ του Δήμου Νέας Ιωνίας»

Ο Δήμος Νέας Ιωνίας Αττικής επανα-ανακοινώνει (λόγω μη κατάθεσης αιτήσεων και μη πλήρωσης των θέσεων) την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων χρονικής διάρκειας έως δύο (2) μήνες για την κάλυψη εποχικών αναγκών του Τμήματος Άσκησης Κοινωνικών Πολιτικών για την Τρίτη Ηλικία της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας του Δήμου Νέας Ιωνίας.

Οι προς πλήρωση θέσεις είναι οι εξής:

ΠΙΝΑΚΑΣ: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός θέσης Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα Διάρκεια

σύμβασης

Αριθμός

ατόμων

101 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ    ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ ΠΕ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΩΝ Από  την υπογραφή της σύμβασης (ανάληψη

Υπηρεσίας) έως

26-7-2024

2

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας από 18 ως 60 ετών [παρ. 15 του άρθρου 5 του Π.Δ. 71/2020 (ΦΕΚ 166/31.8.2020/τ. Α΄)].

Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν.

Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 16 (ποινική καταδίκη, υποδικία, στερητική ή επικουρική δικαστική συμπαράσταση) του Ν.3584/2007.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν και υποβάλλουν την αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά αυτοπροσώπως, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Νέας Ιωνίας, Αγίου Γεωργίου 40, Τ.Κ. 142 34 Νέα Ιωνία, απευθύνοντας την στο Τμήμα Προσωπικού της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών, τηλέφωνα επικοινωνίας: 2132000470, 2132000414, 2132000415, 2132000421 και 2132000472.

Ολόκληρη η ανακοίνωση θα βρίσκεται αναρτημένη στο Δημοτικό Κατάστημα και στο διαδικτυακό τόπο του Δήμου https://neaionia.gr/prokiryxeis

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν το έντυπο της αίτησης καθώς και τις Υπεύθυνες Δηλώσεις, στο Δημαρχείο ή στον διαδικτυακό τόπο του Δήμου https://neaionia.gr/prokiryxeis

Κρίσιμος χρόνος συνδρομής των προϋποθέσεων και των κριτηρίων, που λαμβάνονται υπόψη για την επιλογή των υποψηφίων είναι ο χρόνος λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής.

Για την ίδια ανακοίνωση επιτρέπεται η υποβολή μίας μόνο αίτησης.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι πέντε (5) ημέρες από 5/7/2024 έως 9/7/2024.

Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ

 

Για το Έντυπο Αίτησης 2024 πατήστε εδώ

Για την Υπεύθυνη Δήλωση 2μηνης Απασχόλησης πατήστε εδώ

Για την Υπεύθυνη δήλωση προσληπτέων για γενικά προσόντα πατήστε εδώ

Για την επανα-ανακοίνωση πατήστε εδώ

Μοιραστείτε
Close Search Window