ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Ταχ. Διεύθυνση: Αγ. Γεωργίου 40
Τ. Κ. 142 34 Ν. ΙΩΝΙΑ
Πληροφορίες: Αλ. Ζαχαράκη
Τηλέφωνο: 2132000439
e-mail: azax@neaionia.gr

Θέμα: Κλήρωση μελών επιτροπής παραλαβής του έργου: «Συντήρηση ασφαλτοταπήτων δημοτικών οδών έτους 2018»

Έχοντας υπ’ όψη:
Την ανάγκη συγκροτήσεως της επιτροπής παραλαβής του έργου: «Συντήρηση ασφαλτοταπήτων δημοτικών οδών έτους 2018» βάσει του άρθρου 73 Ν. 3669/2008.
1) Τις διατάξεις του άρθρου 170 του Νόμου 4412/2016 περί συστάσεως επιτροπής παραλαβής δημοσίων έργων.
2) Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 4024/2011 περί συγκροτήσεως συλλογικών οργάνων της διοικήσεως.
3) Την υπ’ αρ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21508 από 4.11.2011 Απόφαση Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλ. Διακυβέρνησης (ΦΕΚ Β΄ 2540) με θέμα «Διενέργεια της διαδικασίας κληρώσεως για τον ορισμό μελών των συλλογικών οργάνων της διοίκησης για τη διεξαγωγή δημόσιων διαγωνισμών ή την ανάθεση ή την αξιολόγηση, παρακολούθηση, παραλαβή προμηθειών, υπηρεσιών ή έργων».

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΟΥΜΕ

ότι την Τρίτη 03.10.2023, ώρα 11:00 η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών θα διενεργήσει στα γραφεία της, στον 4ο όροφο του Δημαρχείου Ν. Ιωνίας, δημόσια κλήρωση κατά τις ανωτέρω διατάξεις για την ανάδειξη τακτικών και αναπληρωματικών υπαλλήλων ως μελών της επιτροπής παραλαβής του έργου του θέματος.

Η παρούσα να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου.

Ο Διευθυντής
Τεχνικών Υπηρεσιών

Εμμ. Σμαραγδάκης

Δείτε αναλυτικά εδώ

Μοιραστείτε
Close Search Window