ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                            Νέα Ιωνία, 22/3/2023
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ                                                Αρ. Πρωτ/λλου 7771
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Λόγω διακοπής λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) από 14 έως 23 Μαρτίου 2023, ο Δήμος Νέας Ιωνίας Αττικής, δια της υπ’ αρ. 58/21-3-2023 πράξεως της Οικονομικής αυτού Επιτροπής (ΑΔΑ ΨΖΤ9ΩΚΥ-Σ34), απεφάσισε παράταση προθεσμιών του διαγωνισμού για την ανάληψη του έργου του έργου «Συντήρηση και επέκταση δημοτικών ηλεκτρικών δικτύων και εγκαταστάσεων έτους 2023», προϋπολογιζομένης δαπάνης 130.000,00 €, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., ως ακολούθως:
α) Παράταση έως Πέμπτης 6/4/2023 και ώρας 10:00 π.μ. της προθεσμίας υποβολής προσφορών.
β) Παράταση έως 28/3/2023 της προθεσμίας αιτήσεως συμπληρωματικών πληροφοριών.
γ) Παράταση έως 31/3/2023 της προθεσμίας παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών.
δ) Παράταση έως 7/3/2024 της προθεσμίας ισχύος των εκδοθησομένων μετά την 27/3/2023 εγγυητικών επιστολών συμμετοχής, της 26/2/2024 ισχυούσης ως προθεσμίας των εγγυητικών επιστολών συμμετοχής υπό ημερομηνία εκδόσεως έως 27/3/2023.

Δια της αυτής πράξεως, η αποσφράγιση των προσφορών ορίζεται να γίνει την Παρασκευή 7/4/2023 και ώρα 10:00 π.μ.
Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι της ανηρτημένης εις ΚΗΜΔΗΣ υπ’ αρ. 23PROC012254837 οικείας διακηρύξως.

Ο Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής

Α. Χατζησαββίδης

Μοιραστείτε
Close Search Window