Συνεδριάσεις ΟΕ|

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                               Νέα Ιωνία 29/09/2023
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
Γρ. Οικονομικής Επιτροπής
Αρ. πρόσκλησης: 42η
Αρ.πρωτ.27274                                                                                   Συνεδρίαση: 42η

Προς: Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
(ως επισυναπτόμενος πίνακας αποδεκτών)

Σας καλούμε να συμμετέχετε στην 42η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ της Οικονομικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου, στο κτίριο του Δημαρχείου (Αγ. Γεωργίου 40). Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρ. 75 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18, την ΤΡΙΤΗ 3/10/2023 και ώρα 13:00, για να λάβουμε απόφαση για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση η μη των πρακτικών αποσφράγισης και αξιολόγησης των δικαιολογητικών κατακύρωσης του Προσωρινού Αναδόχου, στον Ηλεκτρονικό Ανοιχτό Μειοδοτικό Διαγωνισμό, για την Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την εκπόνηση Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας (ΣΑΠ), στο Δήμο Νέας Ιωνίας και Ανακήρυξη Οριστικού Αναδόχου.
2. «Εισήγηση για την έγκριση της αριθ.2511/27132/28-09-2023 (ΑΔΑ: ΡΘΜΓΩΚΥ-1ΓΞ) απόφασης της Δημάρχου Ν. Ιωνίας σχετικά με την παράταση της προθεσμίας υποβολής προσφορών και μετάθεση της ημερομηνίας αποσφράγισης για τον Ηλεκτρονικό Ανοικτό Διαγωνισμό με αριθμό διακήρυξης 25727/14-09-2023 (ΑΔΑΜ:23PROC013407485)» .
3. Επιστροφή χρημάτων λόγω μη συμμετοχής στη Δημοτική Κατασκήνωση.
4. «Έγκριση δαπανών απόδοσης λογαριασμού και απαλλαγή του υπολόγου υπαλλήλου Σωτηρίου Αραβαντινού, xρηματικού εντάλματος προπληρωμής που αφορά την επιμόρφωση εργαζόμενων οδηγών του Δήμου με σκοπό την ανανέωση πιστοποιητικού επαγγελματικής ικανότητας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΙΔΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

Πίνακας Αποδεκτών

ΜΕΛΗ της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τακτικά Μέλη:
ΣΑΚΚΑΛΟΓΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΓΡΙΒΑ ΕΛΕΝΗ
ΧΑΤΖΗ ΕΛΕΝΗ
ΚΑΝΑΒΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ
ΤΣΟΜΠΑΝΟΓΛΟΥ ΦΩΤΙΟΣ
ΚΑΝΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΚΑΤΙΜΕΡΤΖΟΓΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Αναπληρωματικά μέλη:
ΚΑΡΒΟΥΝΙΑΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΑΝΑΜΟΥΡΛΟΓΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΚΛΑΡΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΒΑΝΔΩΡΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΜΠΟΤΖΙΟΛΗ ΕΛΕΝΗ

Μοιραστείτε
Close Search Window