Συνεδριάσεις ΔΣ|

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                       Νέα Ιωνία: 28-9-2023
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου
email: merimna@neaionia.gr
Αρ. πρόσκλησης:27 29η Ειδική Συνεδρίαση
Αρ. πρωτ. 27071 ( 3η Επαναλαμβανόμενη Συνεδρίαση)

Προς: Την κ. Δήμαρχο
και τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους
Δήμου Ν. Ιωνίας

Σας καλούμε να συμμετέχετε στην 29η Ειδική Συνεδρίαση (3η επαναλαμβανόμενη) του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί δια ζώσης στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, στο κτίριο του Δημαρχείου (Αγ. Γεωργίου 40),την Δευτέρα 2-10-2023 και ώρα 20,00 σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις (άρθρο 67 του Ν.3852/2010) για να λάβουμε απόφαση για το μοναδικό θέμα:

Θ Ε Μ Α

1. Έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων Οικονομικού Έτους 2022 του ΝΠΔΔ του Δήμου με την επωνυμία «ΚΕΝΤΡΟ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΡΟΝΤΙΔΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (ΚΕ.ΒΡΕ. Φ.Ο)»

Γίνεται μνεία ότι:

Kατά τη διάταξη του άρθρου 96 παρ. 3 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ Α΄114) το Συμβούλιο συνεδριάζει ύστερα από Τρίτη πρόσκληση και λαμβάνει αποφάσεις μόνο για το θέμα που είχε εγγραφεί στην αρχική ημερήσια διάταξη, εφόσον τα μέλη που είναι παρόντα αποτελούν το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του συνολικού αριθμού των μελών του.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

 

Εσωτερική Διανομή:
1. Γραφείο Δημάρχου
2. Γραφείο Γενικής Γραμματέα
3. Νομική Υπηρεσία
4. Διευθυντές Υπηρεσιών
Κοινοποίηση:
1. ΚΕ.ΒΡΕ.ΦΟ
2. ΚΕ. ΜΙ.ΠΟ
3. Ο.Π.Α.Ν.
4. Α/βάθμια Σχολική Επιτροπή
5. Β/βάθμια Σχολική Επιτροπή
6. Σύλλογος Εργαζομένων Δήμου Ν. Ιωνίας
7. Τοπικά Μ.Μ.Ε.

 

Μοιραστείτε
Close Search Window