Συνεδριάσεις ΔΣ|

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου
email: merimna@neaionia.gr
Αρ. πρόσκλησης:24η                                                               Έκτακτη 26Η Συνεδρίαση
Αρ. πρωτ.:

Προς: Την κ. Δήμαρχο
και τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους
Δήμου Ν. Ιωνίας

Σας προσκαλούμε να συμμετέχετε στην ΕΚΤΑΚΤΗ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ 26η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και του άρθρου 78 του Ν.4954/2022 (ΦΕΚ 13/Α΄/9-7-2022), την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18-8-2023 και ώρα 11.00π.μ (αποστείλατε με ηλεκτρονικό μήνυμα στο merimna@neaionia.gr, την πρόθεση συμμετοχής σας στην δια περιφοράς συνεδρίαση και την ψήφο σας έως τις 12.00μμ της 18ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2023), για λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ

Ετήσιος προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού προσωπικού του Δήμου Νέας Ιωνίας έτους 2024.

Η κατεπείγουσα σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου προέκυψε διότι σύμφωνα με την υπ’ αρ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.2.9/85/12813/1-8-2023 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, η υποβολή των αιτημάτων από το Δήμο Νέας Ιωνίας αναφορικά με τον ετήσιο προγραμματισμό προσλήψεων τακτικού προσωπικού του δημόσιου τομέα έτους 2024, θα πρέπει να ολοκληρωθεί έως και τις 23-8-2023.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ

 

 

 

 

 

Μοιραστείτε
Close Search Window