Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί|

ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                        Νέα Ιωνία 12 /11 /2012                                                
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                     Αρ. Πρωτ.:  38797
ΔΗΜΟΣ Ν. ΙΩΝΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Ταχ.Δ/νση:Αγ.Γεωργίου 40
Ταχ. Κωδ. : 14234 Ν. Ιωνία
 Πληροφ.:Α. Στάθης
Τηλ.:2132000459
FAX: 210-2776131
 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

                               Για Υποβολή Αιτήσεων Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

     
                                                                            
           Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ

            
           Ανακοινώνει ότι πρόκειται  να προβεί στον ορισμό, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 163 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Νόμος 3463/2006-114 Α΄) του ορκωτού ελεγκτή-λογιστή και του αναπληρωτή του για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων (Ισολογισμού Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσης, Πίνακα Διαθέσεως Αποτελεσμάτων και Παραρτήματος )του Δήμου για την χρήση 2012, με ελάχιστο χρόνο διαχειριστικού ελέγχου 450 ελεγκτικές ώρες.

Η εργασία θα γίνει με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή και δεν θα υπερβαίνει τις 10.000,00 ευρώ πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ.

          Σημειώνεται ότι δεν θα γίνονται δεκτές προσφορές που ο χρόνος του διαχειριστικού ελέγχου θα είναι κατώτερος του προαναφερθέντος ελαχίστου χρόνου, που έχει οριστεί με απόφαση του Εποπτικού Συμβουλίου του ΣΟΕΛ.

         Αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος ,με συνημμένη σε σφραγισμένο φάκελλο της οικονομικής προσφοράς, μπορούν να καταθέτουν ή να αποσταλούν ταχυδρομικά στο Δήμο ( Αγ. Γεωργίου 40 Τ.Κ. 14234 Ν. Ιωνία ) φυσικά ή νομικά πρόσωπα , ημεδαπά ή αλλοδαπά, γραμμένοι στο Μητρώο Ελεγκτικών Εταιρειών ή Κοινοπραξιών, που έχουν πείρα στο αντικείμενο του θέματος και εφαρμόζουν τις αρχές και τους κανόνες ελεγκτικής που ακολουθεί το Σώμα Ορκωτών Λογιστών, οι οποίες συμφωνούν με τις βασικές αρχές των Διεθνών Ελεγκτικών Προτύπων, μέχρι και την 19/11/2012.

        Περισσότερες πληροφορίες δίδονται στο Τμήμα Προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικών κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.( Αρμόδιος υπάλληλος κος Αντώνης Στάθης τηλ: 2132000459.
  
                                             

                                                                     Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

                                                                                  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ
 

Μοιραστείτε
Close Search Window