Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί|

               
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                  Νέα Ιωνία    24 Μαΐου 2021
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                               Αρ. Πρωτ.:   11826
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ                                                                           
Δ/ΝΣΗ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ   
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ
                                 
Ταχ. Δ/νση    : Αγ. Γεωργίου 40 & Αντλιοστασίου  
Τ.Κ.      : 142 34, Νέα Ιωνία 
Πληροφορίες:  Νικ. Τζες
Τηλέφωνο     : 213 2000459, 451, 456
Fax    : 210 2776131
E-mail    : procurement@neaionia.gr   

ΠΡΟΣ:   Κάθε Ενδιαφερόμενο
(ανάρτηση στον επίσημο ιστότοπο
του Δήμου Νέας Ιωνίας: www.neaionia.gr)

Θέμα: «Πρόσκληση υποβολής προσφοράς σχετικά με την παροχή υπηρεσιών συντήρησης του εξοπλισμού και των εγκαταστάσεων της Δημοτικής Κατασκήνωσης»

Σχετ.:  Η αριθ. πρωτ.7898/12-04-2021 μελέτη – ορθή επανάληψη του Τμήματος Μελετών και Κατασκευών  της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών.

   Ο Δήμος Νέας Ιωνίας σας ανακοινώνει ότι πρόκειται να προβεί στην απευθείας ανάθεση για την συντήρηση του εξοπλισμού και των εγκαταστάσεων της Δημοτικής Κατασκήνωσης, ενδεικτικού προϋπολογισμού 15.500,00 ευρώ με το Φ.Π.Α, σύμφωνα με όσα προσδιορίζονται στη σχετική μελέτη του Τμήματος  Μελετών και Κατασκευών  της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών  (την οποία σας επισυνάπτουμε) και με κριτήριο ανάδειξης αναδόχου την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τη χαμηλότερη τιμή (άρθρα 86 & 118 του ν.4412/2016).

    Βάσει των ανωτέρω και σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 120 του ν. 4412/2016, σας καλούμε όπως καταθέσετε σε ενσφράγιστο φάκελο την οικονομική προσφορά σας, με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο (ταχυδρομείο, courier, με φυσική παρουσία ή και δια εκπροσώπου), μέσω του πρωτοκόλλου του Δήμου συνοδευόμενη από σχετικό διαβιβαστικό έγγραφο, το οποίο θα φέρει τα στοιχεία της επιχείρησής σας και της σχετικής μελέτης , έως και την  Δευτέρα 31/05/2021 και ώρα 14:00.

   Επίσης, η εν λόγω προσφορά σας θα πρέπει να είναι αναλυτική, σύμφωνα με τη σχετική μελέτη και τον πίνακα του ενδεικτικού προϋπολογισμού, όπου δεν θα ξεπερνά ανά είδος τα όρια αυτού και θα προσδιορίζεται σε αυτήν ρητά εάν η συνολική προσφερόμενη τιμή είναι με ή χωρίς Φ.Π.Α., ενώ παράλληλα να φέρει υπογραφή και σφραγίδα της επιχείρησης. Σε αντίθετη περίπτωση, εάν δεν πληροί τα ανωτέρω δεν θα γίνει δεκτή.

   Επιπλέον, προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016, παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας, όπως μας αποστείλετε τα κάτωθι δικαιολογητικά:

α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή Υπεύθυνη Δήλωση για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016 (παρ. 7α του άρθρου 43 του ν. 4605/2019).
Η υποχρέωση αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.),ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
β. Φορολογική ενημερότητα
γ.Ασφαλιστική ενημερότητα
δ.Εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του νόμιμου εκπροσώπου (άρθρο 93 του ν. 4412/2016).

   Για περισσότερες πληροφορίες, σχετικά με τις προδιαγραφές της εν λόγω μελέτης, μπορείτε να επικοινωνείτε (καθημερινά και κατά τις ώρες λειτουργίας του Δήμου) με τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών  τηλ. 2132000476 (κ. Βασίλειος Θεοφύλακτος).

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΙΔΗΣ

Για την ΜΕΛΕΤΗ πατήστε ΕΔΩ

Κοινοποίηση:
Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου   
Γενική Γραμματέα
Αντιδήμαρχο Οικονομικών Υπηρεσιών
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
Τμήμα Μελετών και Κατασκευών
Τμήμα Προμηθειών & Διαχείρισης Υλικού      

Μοιραστείτε
Close Search Window
el
enel