Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί|

        
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                      Νέα Ιωνία, 24-07- 2020            
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
                                                                            Αρ. Πρωτ.:  17093
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ   
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ
   

ΠΡΟΣ:  Κάθε ενδιαφερόμενο
(Ανάρτηση στον επίσημο
ιστότοπο του Δήμου)

Ταχ. Δ/νση    : Αγ. Γεωργίου 40 & Αντλιοστασίου  
Τ.Κ.      : 142 34, Νέα Ιωνία    
Πληροφορίες    : Λ. Πολύζος
Τηλέφωνο     : 213 2000456, 451, 459
Fax    : 210 2776131
E-mail    : procurement@neaionia.gr

Θέμα: «Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια φαρμάκων  και λοιπού υγειονομικού υλικού, για την κάλυψη των αναγκών  των υπηρεσιών του Δήμου Νέας Ιωνίας, όπως προβλέπεται από την  Υπουργική  Απόφαση  οικ. 32205/Δ10.96/ΦΕΚ Β 2562/11.10.2013 για τα ελάχιστα απαιτούμενα υλικά πρώτων βοηθειών, στους χώρους εργασίας των υπηρεσιών του Δήμου Νέας Ιωνίας».

Σχετ.: Η αριθ.πρωτ.10882/21-05-2020 μελέτης της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας του Δήμου μας.

   Ο Δήμος Νέας Ιωνίας σας ανακοινώνει ότι πρόκειται να προβεί στην απευθείας ανάθεση για την προμήθεια φαρμάκων  και λοιπού υγειονομικού υλικού, για την κάλυψη των αναγκών  των υπηρεσιών του Δήμου Νέας Ιωνίας, όπως προβλέπεται από την  Υπουργική  Απόφαση  οικ. 32205/Δ10.96/ΦΕΚ Β 2562/11.10.2013 για τα ελάχιστα απαιτούμενα υλικά πρώτων βοηθειών στους χώρους εργασίας των υπηρεσιών του Δήμου Νέας Ιωνίας, εκτιμώμενης αξίας 6.999,73 ευρώ με το Φ.Π.Α., σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές που προσδιορίζονται στην σχετική μελέτη της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας του Δήμου μας (την οποία σας επισυνάπτουμε) και με κριτήριο ανάδειξης αναδόχου την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής (άρθρα 86 & 118 του ν.4412/2016).

   Βάσει των ανωτέρω και σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 120 του ν. 4412/2016, σας καλούμε όπως καταθέσετε την οικονομική προσφορά σας, μέσω του πρωτοκόλλου του Δήμου συνοδευόμενη από σχετικό διαβιβαστικό που θα φέρει τα στοιχεία της εταιρίας σας και της σχετικής μελέτης, έως και την Τετάρτη 29 Ιουλίου 2020 και ώρα 11:00 π.μ. 

   Επίσης, η εν λόγω προσφορά σας θα πρέπει να είναι αναλυτική, σύμφωνα με τη σχετική μελέτη και τον πίνακα του ενδεικτικού προϋπολογισμού, όπου δεν θα ξεπερνά ανά είδος τα όρια αυτού και θα προσδιορίζεται σε αυτήν ρητά εάν η συνολική προσφερόμενη τιμή είναι με ή χωρίς Φ.Π.Α., ενώ παράλληλα να φέρει υπογραφή και σφραγίδα της εταιρίας.
   Σε αντίθετη περίπτωση, εάν δεν πληροί τα ανωτέρω δεν θα γίνει δεκτή.

   Επιπλέον, προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016, ο Ανάδοχος, θα πρέπει να μας προσκομίσει τα κάτωθι δικαιολογητικά:

α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή την υποβολή υπεύθυνης δήλωσης εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου, ή σε περίπτωση νομικού προσώπου την υποβολή αυτής εκ μέρους του νόμιμου εκπροσώπου, όπως αυτός ορίζεται στην περίπτωση 79Α του Ν.4412/2016. (άρθρο 80 παρ. 9 του Ν.4412/2016, όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 7αγ του άρθρου 43 του Ν.4506/2019)

β. Φορολογική ενημερότητα

γ. Υπεύθυνη δήλωση με τους οργανισμούς ασφάλισης που υποχρεούται ο Οικ. Φορέας να καταβάλει εισφορές και  Ασφαλιστική ενημερότητα από αυτούς.

δ. Εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του νόμιμου εκπροσώπου (άρθρο 93 του Ν.4412/2016).
Επιπρόσθετα βάσει της σχετικής μελέτης οφείλετε να προσκομίσετε, μαζί με την οικονομική τους προσφορά, Υπεύθυνη Δήλωση η βεβαίωση ότι η τιμολόγηση για το σύνολο των προσφερόμενων ειδών, έχει λάβει χώρα με βάση το ισχύον Δελτίο Τιμών φαρμάκων του Υπουργείου Υγείας.

   Για περισσότερες πληροφορίες, σχετικά με τις προδιαγραφές της εν λόγω μελέτης, μπορείτε να επικοινωνείτε (καθημερινά και κατά τις ώρες λειτουργίας του Δήμου) με την Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας του Δήμου μας: Τηλ. 210.2793916 (Κο. Μιχάλη Σουρμελή ή Λυκούργο Μυτιληναίο).

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ  ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΙΔΗΣ

Για την ΜΕΛΕΤΗ πατήστε ΕΔΩ
Για το ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ πατήστε ΕΔΩ

Κοινοποίηση:
Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου   
Γενικό Γραμματέα
Αντιδήμαρχο Οικονομικών Υπηρεσιών
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας
Τμήμα Προμηθειών & Διαχείρισης Υλικού   

Μοιραστείτε
Close Search Window
el
enel