Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί|

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                     Νέα Ιωνία, 10 Νοεμβρίου 2021
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                           Αρ. Πρωτ.:26897
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ               ΠΡΟΣ:
Ταχ. Δ/νση: Αγίου Γεωργίου 40 & Αντλιοστασίου                Κάθε ενδιαφερόμενο
Τ.Κ.: 142 34, Νέα Ιωνία
Πληροφορίες: Νικόλαος Τζές
Τηλέφωνο: 213. 2000459, 456, 451
Fax : 210. 2776131
E-mail : procurement@neaionia.gr

Θέμα: «Πρόσκληση υποβολής οικονομικής προσφοράς σχετικά με την παροχή υπηρεσιών συντήρησης εξοπλισμού αρδεύσεως επί πλατείας Παπαφλέσσα»

Σχετ.: Η αριθ.πρωτ. 45Α/2137/17-09-2021 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών υπηρεσιών.

    Ο Δήμος Νέας Ιωνίας σας ανακοινώνει ότι πρόκειται να προβεί στην απευθείας ανάθεση για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης εξοπλισμού αρδεύσεως που βρίσκεται στην πλατεία Παπαφλέσσα με την προμήθεια των απαραίτητων υλικών για την λειτουργία της, ενδεικτικού προϋπολογισμού 27.354,40 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές που προσδιορίζονται στην σχετική μελέτη (την οποία σας επισυνάπτουμε) και με κριτήριο ανάδειξης αναδόχου την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει της χαμηλότερης τιμής(άρθρα 86 & 118 του ν.4412/2016).
Βάσει των ανωτέρω και σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 120 του ν. 4412/2016, σας καλούμε όπως καταθέσετε σε ενσφράγιστο φάκελο την οικονομική σας προσφορά, με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο (ταχυδρομείο, courier, με φυσική παρουσία ή και δια εκπροσώπου), μέσω του Πρωτοκόλλου του Δήμου (ισόγειο Κεντρικού Δημαρχιακού Καταστήματος: Αγίου Γεωργίου 40 & Αντλιοστασίου, Νέα Ιωνία)συνοδευόμενες από σχετικό διαβιβαστικό έγγραφο, το οποίο θα φέρει τα στοιχεία του οικονομικού σας φορέα και της σχετικής μελέτης έως και την Τρίτη 16 Νοεμβρίου 2021 και ώρα 14:00 μ.μ.
Περαιτέρω, η οικονομική σας προσφορά, θα πρέπει να είναι αναλυτική, σύμφωνα με τον πίνακα του ενδεικτικού προϋπολογισμού της ως άνω αναφερόμενης μελέτης, να μην ξεπερνά ανά είδος τα όρια αυτού, καθώς και να προσδιορίζεται ρητά εάν η συνολική προσφερόμενη τιμή είναι με ή χωρίς Φ.Π.Α. Σε αντίθετη περίπτωση, εάν δεν πληρούν τα ανωτέρω δεν θα γίνονται αποδεκτές.
Με την υποβολή της προσφοράς καλείσθε να προσκομίσετε και τα κάτωθι δικαιολογητικά προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016:

α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή Υπεύθυνη Δήλωση για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016 (παρ. 7α του άρθρου 43 του ν. 4605/2019).
Η υποχρέωση αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.),Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών Εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών Εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις Ανωνύμων Εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
β. Φορολογική ενημερότητα.
γ. Ασφαλιστική ενημερότητα.
Τα δικαιολογητικά [β] και [γ] γίνονται δεκτά εφόσον είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής τους, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, εφόσον έχουν εκδοθεί έως τρεις [3] μήνες πριν από την υποβολή τους.
δ. Εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του νόμιμου εκπροσώπου (άρθρο 93 του ν.4412/2016).
ε. Υπεύθυνη Δήλωση, αρμοδίως υπογεγραμμένη, στην οποία θα αναφέρεται ότι:
α) τηρώ τις υποχρεώσεις μου που απορρέουν από τις διατάξεις του άρθρου 18 του ν.4412/2016
«περί περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας» και
β) αποδέχομαι πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της
αριθ.πρωτ.21985/17-09-2021 μελέτης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών.

Για περισσότερες πληροφορίες, σχετικά με τις προδιαγραφές της σχετικής μελέτης, μπορείτε να επικοινωνείτε (καθημερινά και κατά τις ώρες λειτουργίας του Δήμου) με την αρμόδια Διεύθυνση Περιβάλλοντος: τηλ. 210-2756000 (κ .Εμμ. Ηλιάδης).

 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΙΔΗΣ

 

Κοινοποίηση:
Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου
Γενική Γραμματέα
Αντιδήμαρχο Οικονομικών Υπηρεσιών
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
Διεύθυνση Περιβάλλοντος
Τμήμα Πρασίνου
Τμήμα Προμηθειών & Διαχείρισης Υλικού

 

 

Μελέτη – Ενδεικτικός Προϋπολογισμός (δείτε αναλυτικά εδώ)

Συγγραφή Υποχρεώσεων (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς με ΑΔΑΜ (δείτε αναλυτικά εδώ)

 

 

Μοιραστείτε
Close Search Window