Ειδήσεις - Ανακοινώσεις|

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΣΧΟΛΙΚH ΕΠΙΤΡΟΠH
ΔΕΥΤ/ΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ

                                                                                                     Νέα Ιωνία 13/01/2012
                                                                                                     Αρ. Πρωτ : 12

Πρόσκληση για κατάθεση προσφοράς για την κατασκευή μεταλλικού στεγάστρου με καμπυλωτά πολυκαρβονικά φύλλα στο 1ο ΕΠΑΛ Ν. Ιωνίας.

 

Σας γνωρίζουμε ότι η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας  εκπαίδευσης του Δήμου Νέας Ιωνίας  πρόκειται να  προβεί στην προκήρυξη διαγωνισμού για την κατασκευή μεταλλικού στεγάστρου με καμπυλωτά πολυκαρβονικά φύλλα στο 1ο ΕΠΑΛ Ν. Ιωνίας , με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της εν λόγω ανάθεσης ανέρχεται στο ποσό των (4.500€) τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Η δαπάνη θα βαρύνει τα κονδύλια της Σχολικής επιτροπής που διατίθενται για λειτουργικές ανάγκες των σχολείων.
 
Η εν λόγω ανάθεση θα γίνει με κριτήριο αξιολόγησης τη χαμηλότερη τιμή στο σύνολο των προσφερόμενων ειδών σύμφωνα με την τεχνική μελέτη που αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσης.
 Στην περίπτωση που υπάρξουν προσφορές ισότιμες μεταξύ των υποψηφίων τότε ο τελικός ανάδοχος θα προκύψει κατόπιν διαπραγμάτευσης μεταξύ όλων των υποψηφίων.
       
Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να καταθέσουν την οικονομική τους προσφορά σε σφραγισμένο φάκελο μέχρι τις 20 Ιανουαρίου 2012 και ώρα 14:00 στα γραφεία της Σχολικής Επιτροπής, οδός Αγίου Γεωργίου 40 142-34 Νέα Ιωνία, τηλ. 213 2000 406.

 

                                                                                             Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ
ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

ΣΠΡΑΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

 

 Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα στοιχεία του φακέλου και τις τεχνικές προδιαγραφές πατήστε

Μοιραστείτε
Close Search Window