Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί|

  
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                               Νέα Ιωνία  2/4/2012            
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ                                                                      Αριθ. πρωτ:
                                                       
Δ/ΝΣΗ ΚΑΘ/ΤΑΣ & ΜΗΧ/ΚΟΥ
Δ/νση: Ομορφοκκλησιάς & Ολυμπίας
Τηλ: 210 2756000 – 210 2799578                                         
Fax: 210 2797065
                                                                                                                           

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ο Δήμος Νέας Ιωνίας, ανακοινώνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβασης με εταιρεία Συλλογής και Μεταφοράς των Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού, σύμφωνα με το θεσμικό και  νομικό πλαίσιο που ισχύει στην Ελλάδα, όπως καθορίζεται από:
•    Τον Νόμο 2939/2001 (ΦΕΚ 179 Α, 6-8-2001)
•    Το Προεδρικό Διάταγμα 117/2004 (ΦΕΚ 82 Α, 5-3-2004)
•     Το Προεδρικό Διάταγμα 15/2006 (ΦΕΚ 12 Α, 3-2-2006)

Καλούμε κάθε ενδιαφερόμενο να καταθέσει προσφορά, με κριτήριο τα αποδοτικότερα υπέρ του Δήμου αντισταθμιστικά οφέλη.

Οι σφραγισμένες προσφορές θα γίνονται δεκτές στις εγκαταστάσεις της Διεύθυνσης Καθαριότητας & Μηχανολογικού, Γραφείο Προϊσταμένου Διεύθυνσης,  και η καταληκτική ημερομηνία υποβολής τους, θα είναι η  Μ. Τρίτη 10-4-2012 στις 12.00 π.μ.

Η αποσφράγιση των προσφορών θα διεξαχθεί σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου,  σε ημερομηνία που θα γνωστοποιηθεί εγκαίρως στους ενδιαφερόμενους.

Η παρούσα ανακοίνωση να τοιχοκολληθεί στο κατάστημα του Δήμου και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του www.neaionia.gr.

O ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΦΩΤΗΣ ΤΣΟΜΠΑΝΟΓΛΟΥ
 

Μοιραστείτε
Close Search Window