Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί|

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                    Νέα Ιωνία, 20 Οκτωβρίου 2021
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                   Αρ. Πρωτ.: 24802
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ                  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                    
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ            ΠΡΟΣ:
Ταχ. Δ/νση : Αγίου Γεωργίου 40 & Αντλιοστασίου          Κάθε Ενδιαφερόμενο
Τ.Κ. : 142 34, Νέα Ιωνία
Πληροφορίες : Σ. Προβίδας
Τηλέφωνο : 213. 2000451, 456, 459
E-mail : procurement@neaionia.gr

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Θέμα: «Προμήθεια και τοποθέτηση μιας [1] κλιματιστικής μονάδας, μετά των αναγκαίων προς τούτο αναλώσιμων υλικών, για τις ανάγκες του Τμήματος Δημοτικών Προσόδων & Δημοτικής Περιουσίας».

Σχετ.: Η αριθ. πρωτ. 21035/08-09-2021 μελέτη του Τμήματος Μελετών & Κατασκευής Έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών.

    Ο Δήμος Νέας Ιωνίας σας ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί στην απευθείας ανάθεση για την προμήθεια και τοποθέτηση μιας [1] κλιματιστικής μονάδας, μετά των αναγκαίων προς τούτο αναλώσιμων υλικών, για τις ανάγκες του Τμήματος Δημοτικών Προσόδων & Δημοτικής Περιουσίας, ενδεικτικού προϋπολογισμού 992,00 ευρώ με το Φ.Π.Α., σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές που προσδιορίζονται στην σχετική μελέτη (την οποία σας επισυνάπτουμε) και με κριτήριο ανάδειξης αναδόχου την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει της χαμηλότερης τιμής (άρθρα 86 & 118 του ν. 4412/2016).
Βάσει των ανωτέρω και σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 120 του ν. 4412/2016, σας καλούμε όπως καταθέσετε σε ενσφράγιστο φάκελο τις οικονομικές προσφορές σας, με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο (ταχυδρομείο, courier, με φυσική παρουσία ή και δια εκπροσώπου), μέσω του Πρωτοκόλλου του Δήμου (ισόγειο Κεντρικού Δημαρχιακού Καταστήματος: Αγίου Γεωργίου 40 & Αντλιοστασίου, Τ.Κ.: 142 34 Νέα Ιωνία) συνοδευόμενες από σχετικό διαβιβαστικό έγγραφο, το οποίο θα φέρει τα στοιχεία του οικονομικού σας φορέα και της σχετικής μελέτης έως και την Δευτέρα, 25/10/2021 και ώρα 14:00 μ.μ.
Περαιτέρω, οι προσφορές, θα πρέπει να είναι αναλυτικές, σύμφωνα με τον πίνακα του ενδεικτικού προϋπολογισμού της ως άνω αναφερόμενης μελέτης, όπου δεν θα ξεπερνούν ανά είδος τα όρια αυτού, καθώς και να προσδιορίζεται ρητά εάν η συνολική προσφερόμενη τιμή είναι με ή χωρίς Φ.Π.Α., ενώ παράλληλα θα φέρουν υπογραφή και σφραγίδα του οικονομικού φορέα. Σε αντίθετη περίπτωση, εάν δεν πληρούν τα ανωτέρω, δεν θα γίνονται αποδεκτές.
Επισημαίνεται ότι, με την παρ. 9 του άρθρου 107 του ν. 4497/2017, προστίθεται παράγραφος 11 στο άρθρο 73 του ν. 4412/2016, με την οποία προβλέπεται ότι οι διατάξεις του άρθρου για τους λόγους αποκλεισμού οικονομικών φορέων από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων να μην χρήζουν εφαρμογής σε δημόσιες συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία ίση ή κατώτερη των 2.500,00 ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Επιπλέον, βάσει της σχετικής μελέτης, οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς οφείλουν, μαζί με την οικονομική τους προσφορά, να προσκομίσουν:

1. Τεχνικά φυλλάδια του κατασκευαστή ή του επίσημου αντιπροσώπου από τα οποία θα πρέπει να προκύπτει ο βαθμός πλήρωσης των τεχνικών προδιαγραφών της οικείας μελέτης για το προσφερόμενο είδος.
2. Πιστοποιητικό ISO 9001 για τον κατασκευαστή της κλιματιστικής μονάδας.
3. Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986, στην οποία θα δηλώνεται ότι ο οικονομικός φορέας αποδέχεται πλήρως, ρητώς και ανεπιφυλάκτως ότι η προμήθεια και τοποθέτηση της κλιματιστικής μονάδας θα πληροί εξ ολοκλήρου και απαρέγκλιτα τις τεχνικές προδιαγραφές της αριθ. πρωτ. 21035/08-09-2021 μελέτης του Τμήματος Μελετών & Κατασκευής Έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών.

Για περισσότερες πληροφορίες ή/και διευκρινίσεις, σχετικά με τις προδιαγραφές της σχετικής μελέτης, μπορείτε να επικοινωνείτε (καθημερινά και κατά τις ώρες λειτουργίας του Δήμου) με το Τμήμα Μελετών & Κατασκευής Έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών (κ. Κ. Σερπάνος).

Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, θα αναρτηθεί στον επίσημο ιστότοπο του Δήμου Νέας Ιωνίας, στην ηλεκτρονική διεύθυνση (URL): https://neaionia.gr/prokiryxeis-diagonismoi.

 

Κοινοποίηση:
Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου
Γενική Γραμματέα
Αντιδήμαρχο Οικονομικών
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
Τμήμα Δημοτικών Προσόδων & Δημοτικής Περιουσίας
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
Τμήμα Μελετών & Κατασκευής Έργων
Τμήμα Προμηθειών & Διαχείρισης Υλικού

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΙΔΗΣ

 

Για την μελέτη δείτε αναλυτικά εδώ

Μοιραστείτε
Close Search Window