Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί|

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                 ΑΔΑ: 7ΨΥΗΩΚΥ-ΒΦ3
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                              Νέα   Ιωνία,   23 / 9 / 2015
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ                                                
                                                                          Αριθμ. Πρωτ.  27653 
                                                

Αναρτητέα στα: 1) Διαύγεια
                        2)  www.neaionia.gr  
                        3) Πίνακας Ανακοινώσεων Δήμου
                        4) Eφημερίδες: α. «Χτύπος»
                                                β. «ΖΩ»
                                                γ. «Μαχητική Φωνή Χαλανδρίου»   
                                                δ. «Επιτέλους»

                     

                                                    
                                                                        
                                                                                                                                                                             
                                                  
                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                 
                                                    
                                   ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ                    
                                   Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΝΕΑΣ  ΙΩΝΙΑΣ   
                                        Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ ΕΙ
                                 
Ανοιχτή Προφορική Μειοδοτική Δημοπρασία για την μίσθωση 20 κατοικιών για την υλοποίηση του Σχεδίου «Στέγαση, σίτιση και κοινωνική φροντίδα για πολίτες των Δήμων Νέας Ιωνίας, Φιλαδέλφειας–Χαλκηδόνας, Ηρακλείου Αττικής και Χαλανδρίου», στα πλαίσια του Προγράμματος «Στέγαση και Επανένταξη».
                           
Οι προσφερόμενες κατοικίες πρέπει να πληρούν σωρευτικά  τα ακόλουθα : 
Α) Υλικοτεχνική υποδομή:  Κάθε κατοικία θα πρέπει να πληροί τις αναγκαίες τεχνικές προδιαγραφές και να διαθέτει τις βασικές υπηρεσίες ύδρευσης και ηλεκτροδότησης. Επίσης, κάθε κατοικία πρέπει να διαθέτει, κατ’ελάχιστον:

  • Χώρο υγιεινής (WC/λουτρό)
  • Χώρο κουζίνας
  • Θέρμανση σε όλα τα δωμάτια 

Β)  Περιγραφή κατοικιών:

Οχτώ (8) κατοικίες/διαμερίσματα ενός δωματίου (γκαρσονιέρες) και δύο (2) διαμερίσματα ενός υπνοδωματίου (δυάρια), θα πρέπει να βρίσκονται εντός των ορίων του Δήμου Νέας Ιωνίας.
Δύο (2) διαμερίσματα ενός δωματίου (γκαρσονιέρες), ένα (1) διαμέρισμα ενός υπνοδωματίου (δυάρι) και (1) διαμέρισμα δύο υπνοδωματίων (τριάρι), θα πρέπει να βρίσκονται εντός των ορίων του Δήμου Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνας.
Ένα (1) διαμέρισμα ενός δωματίου (γκαρσονιέρα), ένα (1) διαμέρισμα ενός υπνοδωματίου (δυάρι) και (1) διαμέρισμα δύο υπνοδωματίων (τριάρι), θα πρέπει να βρίσκονται εντός των ορίων του Δήμου Ηρακλείου Αττικής.
Τρία (3) διαμερίσματα ενός δωματίου (γκαρσονιέρες), θα πρέπει να βρίσκονται εντός των ορίων του Δήμου Χαλανδρίου.

Η διάρκεια της μίσθωσης θα είναι έως και δώδεκα (12) μήνες, όσο διαρκεί και το Πρόγραμμα «Στέγαση και Επανένταξη».  Το μίσθωμα  θα  είναι σταθερό καθ’όλη τη διάρκεια  της μίσθωσης και θα καταβάλλεται από το Ταμείο του Δήμου μετά το τέλος κάθε ημερολογιακού  μήνα.

Το ζητούμενο μίσθωμα δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 180 ευρώ για τις γκαρσονιέρες, τα 240 ευρώ για τα δυάρια και τα 280 ευρώ για τα τριάρια μηνιαίως.
Ο διαγωνισμός θα γίνει σε δυο φάσεις και απαραιτήτως σύμφωνα με τους όρους της 261/2015 πράξης Οικονομικής  Επιτροπής και της  Διακήρυξης.

Στην πρώτη φάση πρέπει οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν αίτηση συμμετοχής  έως  και την 12η  Οκτωβρίου ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00.
Η αίτηση συμμετοχής συνοδευόμενη με τον φάκελο δικαιολογητικών που αναφέρονται στο άρθρο 8 της διακήρυξης θα πρωτοκολληθεί στο Τμήμα Πρωτοκόλλου του Δήμου Νέας Ιωνίας.
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να καταθέσουν αίτηση δακτυλογραφημένη, γραμμένη στην Ελληνική Γλώσσα και θα περιλαμβάνει τα στοιχεία του ιδιοκτήτη ,το ΑΦΜ του, την ταχυδρομική διεύθυνση, τηλέφωνα επικοινωνίας και την αναλυτική  περιγραφή  του  προς εκμίσθωση  ακινήτου που θα τεθεί υπόψη της Επιτροπής καταλληλότητας ακινήτων της αρμόδιας Τεχνικής Υπηρεσίας.
Πληροφορίες και οδηγίες για την συμπλήρωση της αίτησης συμμετοχής θα δίνονται από το Τμήμα Προμηθειών του Δήμου Νέας  Ιωνίας  όλες τις εργάσιμες ημέρες & ώρες μέχρι και την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα της ημερομηνίας λήξης  κατάθεσης  των αιτήσεων  συμμετοχής. (Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2132000459, 2132000451).

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ

ΗΡΑΚΛΗΣ ΓΚΟΤΣΗΣ
 

Δείτε αναλυτικά τη διακήρυξη εδώ 

Για την αίτηση συμμετοχής πατήστε εδώ

Μοιραστείτε
Close Search Window