Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί|

                                                                              ΑΔΑ: ΒΛ1ΡΩΚΥ-Ξ1Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                 Ν. Ιωνία, 13.11.2013
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ                                      Αρ. Πρωτ. 41.516
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ

 

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η   Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ   Δ Η Μ Ο Π Ρ Α Σ Ι Α Σ

Ο Δήμος Νέας Ιωνίας Αττικής προκηρύσσει Δημόσιο Μειοδοτικό Διαγωνισμό για την εκτέλεση του έργου: “ «Συντήρηση ασφαλτοταπήτων Δημοτικών οδών έτους 2013-2014» δαπάνης κατά τον προϋπολογισμό 300.000€, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α

Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει με την «ανοικτή δημοπρασία» της περ. α) του άρθρου 3 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ)
Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα υποβληθεί με το σύστημα « ενιαίο ποσοστό έκπτωσης» του άρθρου 5 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ). Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.

Η Δημοπρασία θα διεξαχθεί από την Επιτροπή Διαγωνισμού στις 3 Δεκεμβρίου 2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 (λήξη παράδοσης προσφορών), στα γραφεία του Δήμου Νέας Ιωνίας, Αγ. Γεωργίου 40 & Αντλιοστασίου. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν, προσερχόμενοι, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, να λάβουν γνώση των σχετικών τευχών της Μελέτης και να παραλάβουν τα αντίστοιχα τεύχη έναντι, του ποσού των δέκα ευρώ (10 €), από την
Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Νέας Ιωνίας, Αγ. Γεωργίου 40 & Αντλιοστασίου, τηλ. 213 2000 438, το αργότερο μέχρι και Πέμπτη 28-11-2013.

Αν για οποιονδήποτε λόγο δε διεξαχθεί η δημοπρασία την προαναφερθείσα ημερομηνία ή αν διεξαχθεί μεν αλλά δεν κατατεθεί καμιά προσφορά, θα διενεργηθεί σε νέα ημερομηνία που θα καθορίσει με πράξη της η Προϊσταμένη Αρχή και η οποία θα γνωστοποιηθεί με FAX πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία σε όσους έλαβαν τεύχη του διαγωνισμού και την ίδια ώρα (10:00 π.μ.). Η ίδια διαδικασία μπορεί να επαναληφθεί και δεύτερη φορά με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις.
Σημειώνεται ότι στις νέες αυτές ημερομηνίες μπορούν να ζητήσουν και να λάβουν τεύχη του διαγωνισμού και να συμμετάσχουν σ΄ αυτόν ενδιαφερόμενοι που δεν εκδήλωσαν ενδιαφέρον την προηγούμενη φορά. Στην περίπτωση αυτή τεύχη μπορούν να δίδονται μέχρι και δύο εργάσιμες ημέρες πριν το διαγωνισμό (η ημέρα του διαγωνισμού δεν προσμετράται).

Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν:
Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις:
1. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον ανήκουν στην Α2η τάξη και άνω για έργα κατηγορίας «Οδοποιίας».
2. Προερχόμενες από κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του
Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π.
3. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β΄ κράτη, στα οποία δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική και ποσοτική άποψη.

Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 16 παρ. 10του του Ν. 3669/08 (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας.

Η εγγύηση συμμετοχής στη Δημοπρασία ορίζεται στο ποσόν των τεσσάρων χιλιάδων οκτακοσίων τριάντα πέντε και ογδονταέξι ευρώ (4.835,86 €), ίση προς το 2% του Προϋπολογισμού Μελέτης, κατά τους όρους του άρθρου 24 του Ν. 3669/08 Η ως άνω εγγύηση θα κατατεθεί είτε με εγγυητική επιστολή του ΤΣΜΕΔΕ ή μιας Τράπεζας που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα είτε με γραμμάτιο σύστασης παρακαταθήκης του Ταμείου
Παρακαταθηκών και Δανείων. Η εγγύηση θα παρέχεται για το συγκεκριμένο έργο και θα απευθύνεται προς τον Δήμο Νέας Ιωνίας.
 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ

ΗΡΑΚΛΗΣ ΓΚΟΤΣΗΣ

 

Μοιραστείτε
Close Search Window