Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί|

Καταχωριστέα στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                  Νέα Ιωνία, 10 Μαΐου 2022
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                 Αρ. Πρωτ.: 10766
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ
Ταχ. Δ/νση : Αγίου Γεωργίου 40 & Αντλιοστασίου
Τ.Κ. : 142 34, Νέα Ιωνία
Πληροφορίες : Σ. Προβίδας
Τηλέφωνο : 213 2000451, 456, 459
E-mail : procurement@neaionia.gr

ΠΡΟΣ
Κάθε Ενδιαφερόμενο
(ανάρτηση στον επίσημο ιστότοπο του

Δήμου Νέας Ιωνίας: www.neaionia.gr)

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

   Θέμα: «Παροχή υπηρεσιών εκκένωσης και μεταφοράς λυμάτων σηπτικών δεξαμενών (βόθρων) για τις ανάγκες λειτουργίας της Δημοτικής Κατασκήνωσης του Δήμου Νέας Ιωνίας (στο Αλεποχώρι Αττικής)».
Σχετ.: Η αριθ. πρωτ. 5955/14-03-2022 μελέτη της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας.

   Ο Δήμος Νέας Ιωνίας σας ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, στην παροχή υπηρεσιών εκκένωσης και μεταφοράς λυμάτων σηπτικών δεξαμενών (βόθρων) για τις ανάγκες λειτουργίας της Δημοτικής Κατασκήνωσης του Δήμου Νέας Ιωνίας (στο Αλεποχώρι Αττικής), εκτιμώμενης αξίας 6.300,00 ευρώ, πλέον Φ.Π.Α. (1.512,00 ευρώ), ήτοι συνολικού προϋπολογισμού 7.812,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.), σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές που προσδιορίζονται στη σχετική μελέτη της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας (την οποία σας επισυνάπτουμε) και με κριτήριο ανάδειξης αναδόχου την πλέον συμφέρουσα, από οικονομική άποψη, προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής [ισχύουσες διατάξεις ν. 4412/2016 (Φ.Ε.Κ.147/τ.Α’/08-08-2016) και ιδίως άρθρο 118].

   Βάσει των ανωτέρω και σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 120 του ν. 4412/2016, σας καλούμε όπως καταθέσετε, σε ενσφράγιστο φάκελο, τις οικονομικές σας προσφορές , οι οποίες θα πρέπει να είναι αναλυτικές, σύμφωνα με τη σχετική μελέτη και τον πίνακα του ενδεικτικού προϋπολογισμού της ως άνω αναφερόμενης μελέτης, όπου δεν θα ξεπερνούν ανά είδος τα όρια αυτού καθώς και θα προσδιορίζεται σε αυτές ρητά εάν η συνολική προσφερόμενη τιμή είναι με ή χωρίς Φ.Π.Α. Επίσης, ο παραπάνω ενσφράγιστος φάκελος, εκτός από την οικονομική προσφορά, θα πρέπει να περιέχει μια [1] Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986, στην οποία θα δηλώνεται ότι:
«ο οικονομικός φορέας [επωνυμία]:
α) τηρεί τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις του άρθρου 18 του ν. 4412/2016 περί περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας»,
β) αποδέχεται πλήρως, ρητώς και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της αριθ. πρωτ. 5955/14-03-2022 μελέτης της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας».

   Σε αντίθετη περίπτωση, εάν μια οικονομική προσφορά δεν πληροί τα ανωτέρω, δεν θα γίνεται αποδεκτή.

   Οι προσφορές δύναται να αποσταλούν με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο (ταχυδρομείο, εταιρία ταχυμεταφορών κ.λπ.), στη ταχυδρομική διεύθυνση: Αγίου Γεωργίου 40 & Αντλιοστασίου, Τ.Κ.: 142 34 Νέα Ιωνία (Κεντρικό Δημαρχιακό Κατάστημα) ή να κατατεθούν με φυσική ή δια εκπροσώπου παρουσία στο Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας – Γραμματείας – Πρωτοκόλλου (ισόγειο Κεντρικού Δημαρχιακού Καταστήματος), συνοδευόμενες από διαβιβαστικό σημείωμα (με τα στοιχεία του οικονομικού φορέα και εκείνα της σχετικής μελέτης) έως και την Τετάρτη, 18/05/2022 και ώρα 14:00.

   Επιπλέον, προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ. 1 & 2 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016, οι συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς υποχρεούται, μαζί με τις προσφορές τους, όπως καταθέσουν τα κάτωθι δικαιολογητικά:
α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου αναφορικά με τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016 (παρ. 7α του άρθρου 43 του ν. 4605/2019).
α) στις περιπτώσεις Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.), Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών Εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών Εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), η υποχρέωση αφορά τον/τους διαχειριστή/διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις Ανωνύμων Εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και τα πρόσωπα στα οποία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ανατεθεί το σύνολο της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας, γ)στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, δ)σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, τον κατά περίπτωση νόμιμο εκπρόσωπο .
Το δικαιολογητικό [α] γίνεται αποδεκτό εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις [3] μήνες πριν από την υποβολή του.
Σε περίπτωση αναμονής έκδοσης του Αποσπάσματος ποινικού μητρώου, δύναται να προσκομιστεί Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986 στην οποία θα δηλώνεται ότι:
«ο οικονομικός φορέας [επωνυμία]:
δεν εμπίπτει στις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016 (παρ. 7α του άρθρου 43 του ν. 4605/2019)».
Στις περιπτώσεις νομικών προσώπων η Υπεύθυνη Δήλωση υποβάλλεται εκ μέρους του νόμιμου εκπροσώπου, όπως αυτός ορίζεται στην περίπτωση 79Α του ν. 4412/2016, με μόνη την υπογραφή αυτού.
β. Φορολογική ενημερότητα.
γ. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του ν. 4412/2016).
Τα δικαιολογητικά [β] και [γ] γίνονται δεκτά εφόσον είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής τους, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, εφόσον έχουν εκδοθεί έως τρεις [3] μήνες πριν από την υποβολή τους (άρθρο 80 παρ. 12 του ν. 4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ. 7αδ του άρθρου 43 του ν. 4605/2019).
δ. Εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης (άρθρο 93 του ν. 4412/2016).

   Για περισσότερες πληροφορίες ή/και διευκρινίσεις σχετικά με τις προδιαγραφές της εν λόγω μελέτης, μπορείτε να επικοινωνείτε (καθημερινά και κατά τις ώρες λειτουργίας του Δήμου) με την αρμόδια Υπηρεσία [Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας: τηλ. 210.2793850 & e-mail: koin@otenet.gr & koin@neaionia.gr , υπεύθυνος επικοινωνίας: κ. Μ. Σουρμελής].

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΙΔΗΣ

 

Εσωτερική Διανομή:
Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου
Γενική Γραμματέα
Αντιδήμαρχο Οικονομικών
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
Αντιδήμαρχο Κοινωνικής Προστασίας
Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας
Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής & Πολιτικών Ισότητας Φύλων
Τμήμα Προμηθειών & Διαχείρισης Υλικού

 

Για την μελέτη (δείτε αναλυτικά εδώ)

Μοιραστείτε
Close Search Window