Ειδήσεις - Ανακοινώσεις|

                                                          
                                                                                                                          
                                                                                            ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                              Νέα  Ιωνία  12 /  5 /2017
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                           
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                         
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Αριθμ. Απόφασης: 179
Αριθ. Πρωτ: 12529

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
΄Εχοντας υπόψη:

1.    Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 περιπτ. ι΄της παρ. 1 όπως προστέθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 44 του Ν. 3979/2011 (ΦΕΚ 138/16.6.2011 τεύχος Α΄).
2.    Το άρθρο 75 του Ν. 3463/06 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 94 του Ν. 3852/2010.
3.    Την ανάγκη ανάθεσης της εποπτείας και του συντονισμού συγκεκριμένων δράσεων του Δήμου σε μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
           
Ορίζει τον  κο   Κυριακόπουλο Ξενοφώντα  εντεταλμένο Δημοτικό Σύμβουλο και του αναθέτει   την εποπτεία και  την διαχείρηση του Πολιτιστικού Πολύκεντρου   Δημοτικού Κινηματογράφου «ΑΣΤΕΡΑ».
Η θητεία του ανωτέρω λήγει την  31/8/2019.
Η παρούσα απόφαση δύναται να τροποποιηθεί με νεότερη απόφαση Δημάρχου.
Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα και στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου.                               

                                               

                                                                                                      Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

                                                                                                      ΗΡΑΚΛΗΣ ΓΚΟΤΣΗΣ

ΚΟΙΝ: 
– Γραφείο Δημάρχου
-Γρ. Γεν. Γραμματέα
-Αντιδήμαρχοι Ν. Ιωνίας
– Δ/νσεις και τμήματα
– Οριζόμενο  Δημοτ. Συμβουλο

Μοιραστείτε
Close Search Window