Ειδήσεις - Ανακοινώσεις|

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                      Νέα Ιωνία,  09 / 01 / 2017
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                     Αρ. Πρωτοκόλλου
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ    

Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών   
Ταχ. Διεύθυνση: Αγ. Γεωργίου 40           
                            142 34  Ν. ΙΩΝΙΑ
Πληροφορίες: Αλ. Ζαχαράκη
Τηλέφωνο:  2132000455
fax: 2102797192
e-mail: azax@neaionia.gr

Θέμα: Κλήρωση μελών επιτροπής παραλαβής του έργου «Συντήρηση ασφαλτοταπήτων δημοτικών οδών και αύλειων χώρων σχολείων έτους 2015 (αρ. μελέτης 19/2015)».
Έχοντας υπ’ όψιν:
1)    Την ανάγκη συγκροτήσεως της επιτροπής παραλαβής του έργου «Συντήρηση ασφαλτοταπήτων δημοτικών οδών και αύλειων χώρων σχολείων έτους 2015 (αρ. μελέτης 19/2015)» βάσει του άρθρου 73 Ν. 3669/2008.
2)    Τις διατάξεις του άρθρου 16 του Π.Δ. 171/1987 περί συστάσεως επιτροπής παραλαβής δημοτικών έργων, όπως αυτό τροποποιήθηκε δια του άρθρου 61 Ν. 4257/2014.
3)    Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 4024/2011 περί συγκροτήσεως συλλογικών οργάνων της διοικήσεως.
4)    Την υπ’ αρ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21508 από 4.11.2011 Απόφαση Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλ. Διακυβέρνησης (ΦΕΚ Β΄ 2540) με θέμα «Διενέργεια της διαδικασίας κληρώσεως για τον ορισμό μελών των συλλογικών οργάνων της διοίκησης για τη διεξαγωγή δημόσιων διαγωνισμών ή την ανάθεση ή την αξιολόγηση, παρακολούθηση, παραλαβή προμηθειών, υπηρεσιών ή έργων».
Ανακοινώνουμε
ότι την Παρασκευή 13.01.2017, ώρα 10:00 και στο γραφείο της Τεχνικής Υπηρεσίας (4ος όροφος του Δημαρχείου Ν. Ιωνίας), θα διενεργηθεί δημόσια κλήρωση κατά τις ανωτέρω διατάξεις για την ανάδειξη δύο τακτικών και δύο αναπληρωματικών υπαλλήλων ως μελών της επιτροπής παραλαβής του έργου του θέματος.
 Η παρούσα να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου.
                             

     Ο Διευθυντής Τεχνικών Υπηρεσιών
           
               Εμμ. Σμαραγδάκης

Μοιραστείτε
Close Search Window