Ειδήσεις - Ανακοινώσεις|

                                                             ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                 Νέα Ιωνία,    12.5.2017
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ   
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ                       Αρ. Πρωτ/λλου    12530
Δ/νση    :Tεχνικών Υπηρεσιών
Τμήμα    :
Ταχ. Διεύθυνση    :    Αγ. Γεωργίου 40
        και Αντλιοστασίου
        142 34  ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ
Πληροφορίες    :    Γ. Χουτζούμης
Τηλέφωνο    :    213-2000.440
Ηλ. Δ/νση    :    ghoud@neaionia.gr
Συσκ. Τηλ/τυπίας    :    210-27.14.090

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Θέμα:    “Κλήρωση μελών επιτροπής παραλαβής του έργου «Διαμόρφωση αγωνιστικών χώρων και περιβάλλοντος χώρου Αθλητικού Κέντρου Ομορφοκκλησιάς“.
    Έχοντας υπ’ όψιν:
    1)    Την ανάγκη συγκροτήσεως της επιτροπής παραλαβής του έργου «Διαμόρφωση αγωνιστικών χώρων και περιβάλλοντος χώρου Αθλητικού Κέντρου Ομορφοκκλησιάς» βάσει άρθρου 73 Ν. 3669/2008.
    2)    Τις διατάξεις του άρθρου 16 του Π.Δ. 171/1987 περί συστάσεως επιτροπής παραλαβής δημοτικών έργων, όπως αυτό ετροποποιήθη δια του άρθρου 61 Ν. 4257/2014.
    3)    Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 4024/2011 περί συγκροτήσεως συλλογικών οργάνων της διοικήσεως.
    4)    Την υπ’ αρ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21508 από 4.11.2011 Απόφαση Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλ. Διακυβέρνησης (ΦΕΚ Β΄ 2540) με θέμα «Διενέργεια της διαδικασίας κληρώσεως για τον ορισμό μελών των συλλογικών οργάνων της διοίκησης για τη διεξαγωγή δημόσιων διαγωνισμών ή την ανάθεση ή την αξιολόγηση, παρακολούθηση, παραλαβή προμηθειών, υπηρεσιών ή έργων».
ανακοινούμε
ότι την Τρίτη 16.5.2017, ώρα 10:00, και στα ευρισκόμενα στον δ΄ όροφο του Δημαρχείου γραφεία της καθ’ ημάς Διευθύνσεως θα διενεργήσομε δημόσια κλήρωση κατά τις ως άνω διατάξεις για την ανάδειξη δύο τακτικών και δύο αναπληρωματικών υπαλλήλων ως μελών της επιτροπής παραλαβής του εν θέματι έργου.

        Ο Διευθυντής Τεχνικών Υπηρεσιών

        Εμμ. Σμαραγδάκης

Εσωτερική Διανομή:
α)    Γραφείον Δημάρχου
β)    Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου
γ)    Φάκελος έργου υπ’ αρ. μελέτης 20/2013
δ)    Χρονολογικό Αρχείο

Μοιραστείτε
Close Search Window